Bảng giá RKC Vietnam_ANS Vietnam


Code – Description
 CD系列温控器(回路调节器): * 自主校正功能 * 大屏LED显示 * 加热/冷却控制 * 数字通讯 * 报警 加热器断线报警 控制环断线报警 输入类型 CD901FK02-M*AN
a) 热电偶(TC):K,J,E,T,R,S,B,U,L,N,PL2,W5Re/w26Re  CD901FK02-V*AN
b) 热电阻(RTD):Pt100 JPT100  CD901FK02-8*AN
c) 直流输入:DC0~5V,DC1~5V,DC0~20mA*,DC4~20mA* *需在输入端子间接250W的电阻 输入显示精度:(设定值SV的0.3%+1位)  CD701FK02-M*AN
 输入范围:参照输入范围表 采样周期:0.5sec  CD701FK02-V*AN
过程值偏置-1999~9999[℃][°F]或-199.9~999.9[℃][°F](温度输入)  CD701FK02-8*AN
±全量程(电压/电流输入)全量 设定范围  CD501FK02-M*AN
a)设定值(SV):等同温度范围值  CD501FK02-V*AN
b)加热侧比例带(P):1—量程或0.1—量程(温度输入)*1量程的0.1~100.0%(电压输入)  CD501FK02-8*AN
c)制冷侧比例带(Pc):加热侧比例的1~1000% d)  CD401FK02-M*AN
积分时间(I):1—3600sec*2  CD401FK02-V*AN
CD901-FK06-8*AF-5N  CD401FK02-8*AN
CD901-FK06-M*AF5N  CH402FK02-M*AN
CD501FK02-M*AN-NN  CH402FK02-V*AN
REX-CD901FK02-M*GN-NN  CH402FK02-8*AN
CB100FK04-V*CA-NN/N  CB100FK02-M*AN
JBS-5601-A L=200  CB100FK02-V*AN
ST-50  CB100FK02-8*AN
CH402FK05-V*CN-NN  REX-C900FK02-M*AN
CD901-FK02-M*AN-NN  REX-C900FK02-V*AN
CB100W007-MAP  REX-C900FK02-8*AN
WK04-VMAP  REX-C700FK02-M*AN
CH402FK02-VWAN  REX-C700FK02-V*AN
CB100FK02-M*GN-NN/A/Y  REX-C700FK02-8*AN
REX-C700FK02-M*FE  REX-C410FK02-M*AN
CH402FE02-VM*AN  REX-C410FK02-V*AN
CH401FD10-8*AD  REX-C410FK02-8*AN
CH401FD10-M*AD  REX-C400FK02-M*AN
CH401FD10-V*AD  REX-C400FK02-V*AN
CH402F601*AD  REX-C400FK02-8*AN
CH402F801-8*AD0-300  REX-C100FK02-M*AN
CH102FK02-8*NN  REX-C100FK02-V*AN
ST-23L  REX-C100FK02-8*AN
31C6VYM CD4049VBE  REX-F900FK02-M*AN
CD4017BE H9806  REX-F900FK02-V*AN
CD4017BE H9819  REX-F900FK02-8*AN
CD4049VBE H9745  REX-F400FK02-M*AN
CD4518BE H9819  REX-F900FK02-V*AN
DS2Y-S-DC24V AGY2324  REX-F900FK02-8*AN
EH312AE LM224J ST-23L
H9818AF LM224J REX-P96FK16-V*AB-Y1-N
HH824AJ LM224J REX-CH402WK02
HH830AB LM224J CD4-050-BD3
NH824AH LM224J DB100FD10-M*-AF-5
F900F601-8XHL-N2N-NA CH402-FD08-M*GN-NN
C400FK08-V-HN C400AK02-V*NN
C100-FK04-M*GN C400AK02-VM*NN
CH402WR02-NMAVR K型 CB100
CH902WR02-NMAVR K型 MDS-96
RKC-C700 220V CD901FD10-8*AH
CD901-FK02-M*GN CH402 FK04-GM*NN
C400FK02-M*NN CH402 FK04-MM*NN
CH402FK02-M*GN-NN CH902 FD01-8M*NN
CH402FPT100 0-400 N*GN-NN CD701FK-M*AN-NN
CH402-FD09-MM-CN FD12-8XAB-N2N4/CN
CB100WK04-VM*AP CD901FK02-V 0-400度DC12V
CB100WK07-M*AP CB100FK07-V*AF
C100-FK04-V*GN CD701-FK02-M*CN-NN
C100JA3-8*NN CB400 WK02-MM-*NN-NN/A
CD901 CZ-100P-HB-SN 0-35MPa
REX-AF4 CH102FK06-V*AN
FB900-8N-4 2NND/A1-F801/Y CD901F-801-8*AN
FB900-8N-4*2NND/A1-FK41 CH402-WK03-VV-AB-NN/A/Y
C700-FK06-M*1NT CH102FK02-8GH-NN
CD701 WK03 MMAN CB100-WJ01-MMXNN-5N/A 220V
REX-D400F-N*DN-N-5 REX-C100FK06-RKN
REX-D400F-N*DS-N-5 COM-E-02-01
REX-D400F-N*DS-N-N C100FK05-V*GN 0-1000 100-240VAC
REX-D900F801-5*HL-N2N-5N C100FK07-M*AN 0-1372K 100-240VAC
REX-D900F-N*DN-N-5 AC220V CD701
REX-D900F-N*DN-N-N AC220V CDT01
REX-P300 CB100-FK02-M*GN
C700-FK02-3M-GG CD701-FK02-M*GN
CH102FK02-M*G-NN CD901-FK02-M*GN
C410FB02-M*NM CH102-FK02-M*GN
CB100FK02-VV*GG-NN1A1Y CD901-WD08-VM*AN-NN
CH102FK02-V*GG-NN C900FD09-8*DN(PT100)
ST-41 K型,0-300摄室度 CD901-FK02-MM*AA
TFS931123000 CH402FD08-MM*GNN
C700FK06-MN REX-D400F-N*DN-N-5
REX-C-100FK02-M*MN REX-D400F-N*DS-N-5
REX-C-100FK02-V*EN REX-D400F-N*DS-N-N
REX-C-10FD02-V*EN REX-D900F801-5*HL-N2N-5N
CH402FD08-M-GNN REX-D900F-N*DN-N-5 AC220V
RKC-P96 REX-D900F-N*DN-N-N AC220V
REX-CH402WK02–MM AN CB400-FK02-V*AF-NNA
DBH-480B4C-MX2 DFDA56056F
C100FK02-M*AN XMA56VOFP
REX-C-100FD02-V*EN XMAT51OFP
REX-C-100FK02-M*MN CH402FK02-M*AN-NN 48*96 400度
CH402FK05-V*CN-NN CB100FK02-M*GN-NN/A/Y ZK-1033
REX-C100-FK02-MCN REX-C410FD10-8XGN
REX-F900FK11-8XFA-N2N-NN C100FK02-M*BN(ZK-775A)
C700FK07-M*AN C400FK02-M*GN(ZK-775A)
F900FK11-8*AF-81N-NN JCS-02
SA200FK01-VM-3-AN-NN CH402-COGE-AFG-01-M-AN
CB100FK02-V*DN-NN/A/Y CH402-COGE-AFG-01-M-AN
CH902FK02-M*GN-NN CB500FD04-MXCN-NN/A
CH102KK02-8*NN CD701-FK02-MMBN
REX-P96 FK16-V CD901-FD05-8XAB-NN 0-500摄氏度 P
REXP96 FK16-V CD901RD01-M*AB
CB100FK03-V F801-5HN-NN
CD901-FK02-M*GN CD901-FD05-8XAB-NN 0-500摄氏度 P
CB100FK02-M*GN-NN/A/Y C100F010-M*AN
C700WK13-MM*GN 100TO240 AC SA200FK01-VM-3-AN-NN
CB400 100-240V AC ZB-16 200度 K
CB400-FK02-V*DN-NN/N RES-P300SK23-8H-4*D-14NC-N
ST-41 CD901FD01-MM*HN-NN
CD901F801-8*hj-nn CB100FK02-M*GN-NN
REX-P96 AC220V CD700
CD701FK02-M*AN-NN JBS-3898
CH402FK02-M*GN-NNJK-1033 CH102FK02-M*C-X-NN/A/YZK
CH402F801-VM-AN-5N CH102FK02-M*GX-NN/A/YZK-1005
CB900 FD10-V*NN/A/Y REX-P96
H-PCP-A AC200-240V C400AK02-VM*VP
H-PCP-A DC24V CH102FT03-V
FB900-8N-4*NN8N/A2-F801/Y CD701WK03MM*AN
FB900-MM-4*NFN5/AN CD901R
REX-F400 REX-C700
CH402FK02-M*GN-NN REX-C7181
CH402 FK02-VM*AB CH102FK-M
CH902 FK02-VM*AB REX-C100-FG07-VAF
CZ-100P-HLZ-SK(0-20MPA) REX-F400
SBR-EY100 REX-C400
T101S-3.2*150*PT1/4K3.5M H-PCP-J-141-D*HL
REX-C10 H-TIO-B-FK10-8*NN
CD901FK02 W-BF-01
FB900-8N-4*4F85/A1-F801/Y W-BF-02
CD401FK02-M*AN-NN REX-F900(输入输出4-20MA)
CB100DK03-M*GN CD701FK02-M*GN-NN
CB100DK03-M*R D410FB02-M*NN AC220V
CB901 一个继电器输出就可以,其 CB900 CFK03-8*AB-5N/A/Y
CZ-100P-HZ-SN CH402NK01-MM*GN-NNZK-1033
CH402 CB900 100-240VAC 50/60HZ
C100/400 REX-D900F-N*DN-N
REXC402AK02-MM**AB REX-F400
CH402F型PID继电器输出,PT100热电 C100FK02-M*MN
CB100LJA1-M*NN-N-DN/A 24V CD901FD02-mm*AN-NNPT100,-200~20
CD901FS01-G*N-NN RKC-CD901-D008M
CH102FA02-8*NN C400FK02-M
C400FK02-M*GN CH402-CD901
C400WE01-MM*AH REX-C500WJO1-MNAN
CD901FK02-M*AN-NN CD501 Pt100 输入 单报警,不带接
CH402FK02-M*GN-NH P96SK16-VAB-Y2-N
CD901WD09-MM*DN-NN CD901FD0101
REX-PG410 CB100FD10-V*GN-NN/A/Y
CB400-AK02-VM*NN-AA/A 0-400℃ K C700FK02-M*EN
CB400-FK02- V*NN-NN/A 0-400℃ K REX-C1000-400℃
CH402FK02-M*GN-NN CB103F801-M+HH8-N1/A
CMP12-K D9-4 0~400度
CD901FD02-mm*AN-NNPT100,-200~200 REX-C40D
DP-350 CE400
CB100FK02-V*GG-NN INSTROMENT INC
C700-FK06-MN DP-350
CD701-FK02-M*AN ST-41
ST-50(连接线) XMTJ-101 E型,量程0-400C
REX-CH402WK02MM*AN JCS-33A-R/M A2BK
CB700 100-240VAC NO.D2L24145 CD901
HA400-K0-8N-4*M2-1N1N-N/AZ-1064 CH902
REX-F900 CD701-FK02-M-AN
CH402 220VAC 0-400℃ K FD02.8 0-400度
CH402 220VAC 0-40℃ K DC12V输 CB900
C900WD08-VM*AN CH402-FD10-V 0-500度 PT100
REX-C500WJ01-MN*AN CH402FK02-M*GN-NN
CB100FD09-M*AN-5N/A/Y XMTG-1301KO-400度
CB100FD09-M*AN-JN/A/Y CH402-FK02-M
CB100FD09-M*AN-NN/A/Y REX-C100-FK02-M*EN
ST-50 CD901-FD05-8*AB-NN 0-500℃ Pt1
CH402-FD02-M*GN-NN CH402FK02-MM*CPN.I
REX-D900 CH102FK02-8*AN
CH402-8456V C100-FK03-M*N
CH402FK02-M*GN-NN GMT-2312 DC24V
CH402FK02-MM*GN-NN ST-8
CH402FK02VRNN1 ST8-T
REX-AF4 REX-C900
CH402FK02-M*GN-5N REX-C900FD10-VAFZK-1014
CH402FK02-EM*AN CH102FK06-V*AN-NN
T-102-03-80L (2000L-EXF-Y-K-G-N) REX-C900FK05-8*AN
CB100 CH402-MXGN-NN
CD901FK06-8*AB-5N DP-350
CD901FK06-8*AB-NN ST-23 K型
CD901FK06-M*AB-NN CD901FK02-8*AB-NN
DT-350 CD901-FD05-8XAB-NN 0-500摄氏度
CD901AK02MM*AN REX-CH402WK02MM*AN
REX-C700FK07-M*AN CD901FS018*GN-NN
CD901-FK02-M*GN CD901FS01-G*N-NN
CD901FD01-NN*HNN 0-300℃ CD901FS01-X*GN-NN
C100FK02-M*AN CB900 NO.01A23076 100-240VAC
C100FK02-M*MN MC-1
REX-C-100FD02-V*EN MF-1
REX-C-100FK02-M*MN CH402
REX-C-100FK02-V*EN REX-CH402WK02MM
REX-C-10FD02-V*EN REX-CD101FD09-M*BN
CD901FS01-HN-NN CB500(48*96MM)
F400WJA5-MM*AB-NNN-NN REX-C-10FD02-V*EN
FB900-8N-4*4F85/A1-F801/Y CD401
REX-C900FR02-M 0-1600 100-240VAC CB700 220VAC
CB100AD01-MM*AN-5N CZ-100P-HLZ-SN(0-20MPA)
CD401FK02-MM*AN-5N C900FD10-V*AFZK-1014 0-500 PT:10
CD901FK02-M*AN-NN XMTD2201
CH402WE02-VMAN REX-D400
CH901WE02-VMAN C900FD09-8*DN(PT100)
DP-350 PT100
ST-23L FK02-V*GN-NN
CZ-100P-LL-0-1MPA L=55 CB100FK07-M*AN-NN/A/Y
PF-8ARIP-MO-350KG/平方米 REX-C718 KO-400℃
PT242-M18-1MPA-6/30-360-B840 22F-20-0 AC220V
CD901FD10-V*GN-NN 23K-6-0 AC220V
CB100FK02-M*GN-NN/A/Y CB100 AC100-240V 0-800
C900FK06-MA*AN REX-CD701WK03MMAN
AH5E-4 AC220V CH402FK02-M*GN-NN
CB400WD01-MM*AB-NN1A/Y REA-JET1/16/050.112
CZ-100P-HB-SN 0-25MPA REX-C700FK02-M*GN
CZ-100P-HB-SN 0-35MPA REX-CH102FJ02-V*GN
CZ-100P-HB-SN 0-50MPA CD901-FK02-M*NN-NN
CB100LJA1-M*NN-N-DN1A 24V CB100FK02-M*GN-NN/A/Y ZK-1033
CD901F-801-8*AN C900FD10-VAP
CB100LJA1-M*NN-N-DN/A 24V CH102FK02-M*GG*NN
REX-C900FK06-M*AG CH402-WE01-MMAN
CH102 REX-CH402WK02
CH402FK02-M*GN-NN CH402WJ02-MM*AF
CD901-WD08-VW*AN C100-F010-M*AB
CH402NK01-MMXGN-NNZK-1033 CB400-FK02-M*CP-XX/X (AC100V)
JBS-7651-K CB100FD10 不带485通讯
CH102FK02-M*GN-NN CB100FD10 带485通讯
CH402FK02-M*GN-NN CB900FP10-MM*AB-NN/A/Y
C900FS02-8*-AN F400FJ08-V*GP-NNN-NN
CD901FS02-8*-AN REX-C400FK02-M*KN
C100FK02-V*AB GB100
REX-D100F-MN*DN-N5 30V L:100MM
REX-D100F-MN*DN-NN CB70004H03236
XMTD-2001 E型 0-399度 KCLASS 0.75
C-100C C900AD09-8M*DD
CD901FD01-NN*HNN 0-300℃ REX-CH102FJ02-V*GN
C100FK02-M*MN CB00FP100-MM*AB-NN/A/Y
CD901FD02-MM*AN-NNPT100 CB100FK02-M*AN
REX-C10 DTR 0N 16.1(-50-200度)
PF-4 F400BJ08-MM*AN-NNN-NN
REX-P96 F400FJ08-V*GP-NNN-NN
REC-C10FSC-V2CN 0-400 AC240V CH402
CD701-FK02-M-AN F400
CB100FK02-M*AN COM-E-02-01
CD401FK02-M*AN-NN CH402WD03-MM*C-N
CD901-FK02-M*GN PEX-C900
CH402 CD901FD018*GN-NN
REX-CD901 CH402FK06-M*GN-NN
CH402FK02-M*GN-NN C900FK02-M*MN
CH402-FD02-MV-AN CB100FK02-M*CP-NN/A DC24V 160mA
CB700FD10-VXAN NNAY DC12V R-100-05-100-2000-EXA-Y-PDM-NG-N
CD901F-801-8*AN R-100-05-300-2000-EXA-Y-PDM-NG-N
CD701WK03 MMAN R-100-05-400-2000-EXA-Y-PDM-NG-N
CD701-WK03 MMAN D900F-N*DN-NN
FK02-M*GN-NN-ZK-1033 CH402FK02-8M*GN-NN
CD901F801-8HZ-NN RKC-CH402
REX-C100DK03-M*NN CH402FK02-V*AB
REX-C100FK03-8*HJ CB100-WJ01-MM*AB-NN/A
REX-F900F801-8*AN-N2N-NN CH402-WD08-MM-AB
CH102-FK07-M*AF/NN/A/Y CH402-WJ01-MM*NN
DP-4 0-400度 CD901FK02-M*GN-NN
REX-C100FK03-VXAB CH102FK02-M*GN-NN
REX-C10FK05-M CH402FK02-M*GN-NN
CD901FK02-V*AN-NN CH402-DD07-8NN-NN
REX-CH402 REX-C-100FK02-V*EN
REX-D100W-MMZNN-NN RKC-CD901-D008M
REX-F400FPB1-V CB700-FK02-M*HJ-N1/A/Y
REX-100 CB701-FK02-M-AN
CB100 FK07-M*NN-NN/A/Y CH402F001-M*AN 0~400度
REX-F900FK05-8*AN CH102FK02-V*GN-NN
CH402 ST-50
REX-CH402WK02MM*AN REX-F400
CD901FD10-M*AN-NN 0-500度 DC24 ZEX-C7181KO
RS-485 REX-C400FK02-M
REX-P200 D900F
ST-50 CH402
DB100FD10-AA-AF-5 C900FK06-MA*AN
CH402 C400
CH102 C410
C700 C900
CD101 CD701
CD401
Japan RKC temperature controller (loop regulator) Japan RKC temperature controller (loop regulator)
CD901FK02-M * AN CD901FK02-M * AN
CD901FK02-V * AN CD901FK02-V * AN
CD901FK02-8 * AN CD901FK02-8 * AN
CH402FK02-M * AN
CH402FK02-V * AN CH402FK02-M * AN
CH402FK02-8 * AN CH402FK02-V * AN
RKC CD901-FK06-8 * AF-5N RKC CD901-FK06-M * AF5N RKC REX-CD901FK02-M * GN-NN CH402FK02-8 * AN
RKC CH402FK05-V * CN-NN RKC CD901-FK02-M * AN-NN RKC CH402FK02-VWAN
RKC CH402FE02-VM * AN RKC CH402F601 * AD RKC CH402F801-8 * AD0-300 RKC CH402WR02-NMAVR K-type RKC CD901-FK06-8 * AF-5N RKC CD901-FK06-M * AF5N RKC REX-CD901FK02-M * GN-NN
RKC CD901-FK02-M * GN RKC CH402FK02-M * GN-NN RKC CH402FPT100 0-400 N * GN-NN RKC CH402FK05-V * CN-NN RKC CD901-FK02-M * AN-NN RKC CH402FK02-VWAN
RKC CH402-FD09-MM-CN RKC FB900-8N-4 2NND/A1-F801/Y RKC FB900-8N-4 * 2NND/A1-FK41 RKC CH402FE02-VM * AN RKC CH402F601 * AD RKC CH402F801-8 * AD0-300 RKC CH402WR02-NMAVR K-type
RKC CH402FD08-M-GNN RKC REX-CH402WK02 – MM AN RKC CH402FK05-V * CN-NN RKC CD901-FK02-M * GN RKC CH402FK02-M * GN-NN RKC CH402FPT100 0-400 N * GN-NN
RKC CD901F801-8 * hj-nn RKC CH402FK02-M * GN-NNJK-1033 RKC CH402-FD09-MM-CN RKC FB900-8N-4 2NND/A1-F801/Y RKC FB900-8N-4 * 2NND/A1-FK41
RKC CH402F801-VM-AN-5N RKC FB900-8N-4 * NN8N/A2-F801/Y RKC CH402FD08-M-GNN RKC REX-CH402WK02 – MM AN RKC CH402FK05-V * CN-NN
RKC FB900-MM-4 * NFN5/AN RKC CH402FK02-M * GN-NN RKC CH402 FK02-VM * AB RKC CD901F801-8 * hj-nn RKC CH402FK02-M * GN-NNJK-1033
RKC CH902 FK02-VM * AB RKC CD901FK02 RKC FB900-8N-4 * 4F85/A1-F801/Y RKC CH402F801-VM-AN-5N RKC FB900-8N-4 * NN8N/A2-F801/Y
RKC CH402 RKC REXC402AK02-MM ** AB RKC CH402F-type PID relay output RKC FB900-MM-4 * NFN5/AN RKC CH402FK02-M * GN-NN RKC CH402 FK02-VM * AB
PT100 thermoelectric RKC CH902 FK02-VM * AB RKC CD901FK02 RKC FB900-8N-4 * 4F85/A1-F801/Y
RKC CD901FK02-M * AN-NN RKC CH402FK02-M * GN-NH RKC CH402 RKC REXC402AK02-MM ** AB RKC CH402F-type PID relay output
RKC CD901WD09-MM * DN-NN RKC CH402FK02-M * GN-NN RKC REX-CH402WK02MM * AN PT100 thermoelectric
RKC CD901FK02-M * AN-NN RKC CH402FK02-M * GN-NH
RKC CH402 220VAC 0-400 ℃ K RKC CH402 220VAC 0-40 ℃ K DC12V input RKC CD901WD09-MM * DN-NN RKC CH402FK02-M * GN-NN RKC REX-CH402WK02MM * AN
RKC CH402-FD02-M * GN-NN RKC CH402FK02-M * GN-NN
RKC CH402FK02-MM * GN-NN RKC CH402FK02VRNN1 RKC CH402 220VAC 0-400 ℃ K RKC CH402 220VAC 0-40 ℃ K DC12V input
RKC CH402FK02-M * GN-5N RKC CH402FK02-EM * AN RKC CH402-FD02-M * GN-NN RKC CH402FK02-M * GN-NN
RKC CD901FK06-8 * AB-5N RKC CD901FK06-8 * AB-NN RKC CD901FK06-M * AB-NN RKC CH402FK02-MM * GN-NN RKC CH402FK02VRNN1
RKC CD901AK02MM * AN RKC CD901-FK02-M * GN RKC CH402FK02-M * GN-5N RKC CH402FK02-EM * AN
RKC CD901FD01-NN * HNN 0-300 ℃ RKC CD901FS01-HN-NN RKC CD901FK06-8 * AB-5N RKC CD901FK06-8 * AB-NN RKC CD901FK06-M * AB-NN
RKC CD901FK02-M * AN-NN RKC CH402WE02-VMAN RKC CD901AK02MM * AN RKC CD901-FK02-M * GN
RKC CD901FD10-V * GN-NN RKC CD901F-801-8 * AN RKC CD901FD01-NN * HNN 0-300 ℃ RKC CD901FS01-HN-NN
RKC CH402FK02-M * GN-NN RKC CD901-WD08-VW * AN RKC CD901FK02-M * AN-NN RKC CH402WE02-VMAN
RKC CH402NK01-MMXGN-NNZK-1033 RKC CH402FK02-M * GN-NN RKC CD901FD10-V * GN-NN RKC CD901F-801-8 * AN
RKC CD901FS02-8 *- AN RKC CD901FD01-NN * HNN 0-300 ℃ RKC CD901FD02-MM * AN-NNPT100 RKC CD901-FK02-M * GN RKC CH402 RKC REX-CD901 RKC CH402FK02-M * GN-NN RKC CH402 – FD02-MV-AN RKC CH402FK02-M * GN-NN RKC CD901-WD08-VW * AN
RKC CD901F-801-8 * AN RKC CH402NK01-MM * GN-NNZK-1033 RKC CH402NK01-MMXGN-NNZK-1033 RKC CH402FK02-M * GN-NN
RKC CD901FD02-mm * AN-NNPT100 RKC CD901FS02-8 *- AN RKC CD901FD01-NN * HNN 0-300 ℃ RKC CD901FD02-MM * AN-NNPT100 RKC CD901-FK02-M * GN RKC CH402 RKC REX-CD901 RKC CH402FK02-M * GN-NN RKC CH402 – FD02-MV-AN
-200 ~ 20 RKC RKC-CD901-D008M RKC CD901F-801-8 * AN RKC CH402NK01-MM * GN-NNZK-1033
RKC CH402-CD901 RKC CH402-FD10-V 0-500 degrees PT100 RKC CH402FK02-M * GN-NN RKC CH402-FK02-M RKC CD901FD02-mm * AN-NNPT100
RRKC CD901-FD05-8 * AB-NN 0-500 ℃ Pt1 RKC CH402FK02-MM * CPN.I RKC CD901FS01-G * N-NN RKC -200 ~ 20 RKC RKC-CD901-D008M
RH400FK02-M * AN RKC CH402-CD901 RKC CH402-FD10-V 0-500 degrees PT100 RKC CH402FK02-M * GN-NN RKC CH402-FK02-M
RH400FK02-V * AN / G RRKC CD901-FD05-8 * AB-NN 0-500 ℃ Pt1 RKC CH402FK02-MM * CPN.I RKC CD901FS01-G * N-NN RKC
RH400FK02-8 * AN RH400FD08-M-GNN RH400WK02-MM * AN RH400FK05-V * CN-NN RH400FK02-M * GN-NN RH400NK01-MMXGN-NNZK-1033 RH400FK02-M * GN-NN RH400FK02-M * AN
RH400FK02-V * AN / G CH402FR01-8 * GN RH400FK02-V * AN / G
RH400FK02-8 * AN RH400FD08-M-GNN RH400WK02-MM * AN RH400FK05-V * CN-NN RH400FK02-M * GN-NN RH400NK01-MMXGN-NNZK-1033 RH400FK02-M * GN-NN
RH400FK02-V * AN / G CH402FR01-8 * GN

 

Bảng giá RKC, Vietnam_ANS Vietnam Asia, United kingdom, Germany, USA, Asia, Vietnam, Singapore, Japan, Cambodia, Laos, Thailand, Myanmar, Indonesia, Malaysia, Singapore, China, India, Pakistan, Egypt, Iran, Jordan, Saudi Arabia, Sudan, Syria, Iraq

Hãy liên hệ với chúng tôi để có được giá tốt nhất !

 

Công Ty TNHH TMDV Anh Nghi Sơn

địa chỉ | D3, Đinh Tiên Hoàng, KDC Miếu Nổi, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TPHCM

| mã số thuế | 0310692382

| điện thoại | + 84 . 8 . 3517 0401/02 | fax | +84 . 8 . 3517 0403

email | sales.ans@ansvietnam.com ans.vina@ansvietnam.com

website | www.ansvietnam.com www.anhnghison.com

| liên hệ trực tuyến | Skype | Yahoo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: