Bảng giá SMK Series – Oriental Motor Reversible Motors World K Series for Asia – Oriental Motor Vietnam_ANS Vietnam Germany


SMK Series – Oriental Motor Reversible Motors World K Series for Asia – Oriental Motor
SMK014A-A 2RK6A-AW2L2
SMK014A-B 2RK6A-CW2L2
SMK014K-A 2RK6GN-AW2L2
SMK014K-B 2RK6GN-AW2L2+2GN100KF
SMK014MA-A 2RK6GN-AW2L2+2GN12.5KF
SMK014MA-B 2RK6GN-AW2L2+2GN120KF
SMK0A-100A 2RK6GN-AW2L2+2GN150KF
SMK0A-100B 2RK6GN-AW2L2+2GN15KF
SMK0A-120A 2RK6GN-AW2L2+2GN180KF
SMK0A-120B 2RK6GN-AW2L2+2GN18KF
SMK0A-15A 2RK6GN-AW2L2+2GN25KF
SMK0A-15B 2RK6GN-AW2L2+2GN3.6KF
SMK0A-18A 2RK6GN-AW2L2+2GN30KF
SMK0A-18B 2RK6GN-AW2L2+2GN36KF
SMK0A-3.6A 2RK6GN-AW2L2+2GN3KF
SMK0A-3.6B 2RK6GN-AW2L2+2GN50KF
SMK0A-30A 2RK6GN-AW2L2+2GN5KF
SMK0A-30B 2RK6GN-AW2L2+2GN60KF
SMK0A-36A 2RK6GN-AW2L2+2GN6KF
SMK0A-36B 2RK6GN-AW2L2+2GN7.5KF
SMK0A-3A 2RK6GN-AW2L2+2GN75KF
SMK0A-3B 2RK6GN-AW2L2+2GN90KF
SMK0A-50A 2RK6GN-AW2L2+2GN9KF
SMK0A-50B 2RK6GN-CW2L2
SMK0A-60A 2RK6GN-CW2L2+2GN100KF
SMK0A-60B 2RK6GN-CW2L2+2GN12.5KF
SMK0A-7.5A 2RK6GN-CW2L2+2GN120KF
SMK0A-7.5B 2RK6GN-CW2L2+2GN150KF
SMK0A-9A 2RK6GN-CW2L2+2GN15KF
SMK0A-9B 2RK6GN-CW2L2+2GN180KF
SMK216A-GN 2RK6GN-CW2L2+2GN18KF
SMK216A-GN+2GN100K 2RK6GN-CW2L2+2GN25KF
SMK216A-GN+2GN12.5K 2RK6GN-CW2L2+2GN3.6KF
SMK216A-GN+2GN120K 2RK6GN-CW2L2+2GN30KF
SMK216A-GN+2GN150K 2RK6GN-CW2L2+2GN36KF
SMK216A-GN+2GN15K 2RK6GN-CW2L2+2GN3KF
SMK216A-GN+2GN180K 2RK6GN-CW2L2+2GN50KF
SMK216A-GN+2GN18K 2RK6GN-CW2L2+2GN5KF
SMK216A-GN+2GN25K 2RK6GN-CW2L2+2GN60KF
SMK216A-GN+2GN3.6K 2RK6GN-CW2L2+2GN6KF
SMK216A-GN+2GN30K 2RK6GN-CW2L2+2GN7.5KF
SMK216A-GN+2GN36K 2RK6GN-CW2L2+2GN75KF
SMK216A-GN+2GN3K 2RK6GN-CW2L2+2GN90KF
SMK216A-GN+2GN50K 2RK6GN-CW2L2+2GN9KF
SMK216A-GN+2GN5K 3RK15A-AW2L2
SMK216A-GN+2GN60K 3RK15A-CW2L2
SMK216A-GN+2GN6K 3RK15GN-AW2L2
SMK216A-GN+2GN7.5K 3RK15GN-AW2L2+3GN100KF
SMK216A-GN+2GN75K 3RK15GN-AW2L2+3GN12.5KF
SMK216A-GN+2GN90K 3RK15GN-AW2L2+3GN120KF
SMK216A-GN+2GN9K 3RK15GN-AW2L2+3GN150KF
SMK216A-GNB 3RK15GN-AW2L2+3GN15KF
SMK216A-GNB+2GN100K 3RK15GN-AW2L2+3GN180KF
SMK216A-GNB+2GN12.5K 3RK15GN-AW2L2+3GN18KF
SMK216A-GNB+2GN120K 3RK15GN-AW2L2+3GN25KF
SMK216A-GNB+2GN150K 3RK15GN-AW2L2+3GN3.6KF
SMK216A-GNB+2GN15K 3RK15GN-AW2L2+3GN30KF
SMK216A-GNB+2GN180K 3RK15GN-AW2L2+3GN36KF
SMK216A-GNB+2GN18K 3RK15GN-AW2L2+3GN3KF
SMK216A-GNB+2GN25K 3RK15GN-AW2L2+3GN50KF
SMK216A-GNB+2GN3.6K 3RK15GN-AW2L2+3GN5KF
SMK216A-GNB+2GN30K 3RK15GN-AW2L2+3GN60KF
SMK216A-GNB+2GN36K 3RK15GN-AW2L2+3GN6KF
SMK216A-GNB+2GN3K 3RK15GN-AW2L2+3GN7.5KF
SMK216A-GNB+2GN50K 3RK15GN-AW2L2+3GN75KF
SMK216A-GNB+2GN5K 3RK15GN-AW2L2+3GN90KF
SMK216A-GNB+2GN60K 3RK15GN-AW2L2+3GN9KF
SMK216A-GNB+2GN6K 3RK15GN-CW2L2
SMK216A-GNB+2GN7.5K 3RK15GN-CW2L2+3GN100KF
SMK216A-GNB+2GN75K 3RK15GN-CW2L2+3GN12.5KF
SMK216A-GNB+2GN90K 3RK15GN-CW2L2+3GN120KF
SMK216A-GNB+2GN9K 3RK15GN-CW2L2+3GN150KF
SMK237A-A 3RK15GN-CW2L2+3GN15KF
SMK237A-B 3RK15GN-CW2L2+3GN180KF
SMK5100A-A 3RK15GN-CW2L2+3GN18KF
SMK5100A-B 3RK15GN-CW2L2+3GN25KF
SMK5100C-A 3RK15GN-CW2L2+3GN3.6KF
SMK5100C-B 3RK15GN-CW2L2+3GN30KF
SMK5160A-A 3RK15GN-CW2L2+3GN36KF
SMK5160A-B 3RK15GN-CW2L2+3GN3KF
SMK550A-GN 3RK15GN-CW2L2+3GN50KF
SMK550A-GN+5GN100K 3RK15GN-CW2L2+3GN5KF
SMK550A-GN+5GN12.5K 3RK15GN-CW2L2+3GN60KF
SMK550A-GN+5GN120K 3RK15GN-CW2L2+3GN6KF
SMK550A-GN+5GN150K 3RK15GN-CW2L2+3GN7.5KF
SMK550A-GN+5GN15K 3RK15GN-CW2L2+3GN75KF
SMK550A-GN+5GN180K 3RK15GN-CW2L2+3GN90KF
SMK550A-GN+5GN18K 3RK15GN-CW2L2+3GN9KF
SMK550A-GN+5GN25K 4RK25A-AW2L2
SMK550A-GN+5GN3.6K 4RK25A-CW2L2
SMK550A-GN+5GN30K 4RK25GN-AW2L2
SMK550A-GN+5GN36K 4RK25GN-AW2L2+4GN100KF
SMK550A-GN+5GN3K 4RK25GN-AW2L2+4GN12.5KF
SMK550A-GN+5GN50K 4RK25GN-AW2L2+4GN120KF
SMK550A-GN+5GN5K 4RK25GN-AW2L2+4GN150KF
SMK550A-GN+5GN60K 4RK25GN-AW2L2+4GN15KF
SMK550A-GN+5GN6K 4RK25GN-AW2L2+4GN180KF
SMK550A-GN+5GN7.5K 4RK25GN-AW2L2+4GN18KF
SMK550A-GN+5GN75K 4RK25GN-AW2L2+4GN25KF
SMK550A-GN+5GN90K 4RK25GN-AW2L2+4GN3.6KF
SMK550A-GN+5GN9K 4RK25GN-AW2L2+4GN30KF
SMK550A-GNB 4RK25GN-AW2L2+4GN36KF
SMK550A-GNB+5GN100K 4RK25GN-AW2L2+4GN3KF
SMK550A-GNB+5GN12.5K 4RK25GN-AW2L2+4GN50KF
SMK550A-GNB+5GN120K 4RK25GN-AW2L2+4GN5KF
SMK550A-GNB+5GN150K 4RK25GN-AW2L2+4GN60KF
SMK550A-GNB+5GN15K 4RK25GN-AW2L2+4GN6KF
SMK550A-GNB+5GN180K 4RK25GN-AW2L2+4GN7.5KF
SMK550A-GNB+5GN18K 4RK25GN-AW2L2+4GN75KF
SMK550A-GNB+5GN25K 4RK25GN-AW2L2+4GN90KF
SMK550A-GNB+5GN3.6K 4RK25GN-AW2L2+4GN9KF
SMK550A-GNB+5GN30K 4RK25GN-CW2L2
SMK550A-GNB+5GN36K 4RK25GN-CW2L2+4GN100KF
SMK550A-GNB+5GN3K 4RK25GN-CW2L2+4GN12.5KF
SMK550A-GNB+5GN50K 4RK25GN-CW2L2+4GN120KF
SMK550A-GNB+5GN5K 4RK25GN-CW2L2+4GN150KF
SMK550A-GNB+5GN60K 4RK25GN-CW2L2+4GN15KF
SMK550A-GNB+5GN6K 4RK25GN-CW2L2+4GN180KF
SMK550A-GNB+5GN7.5K 4RK25GN-CW2L2+4GN18KF
SMK550A-GNB+5GN75K 4RK25GN-CW2L2+4GN25KF
SMK550A-GNB+5GN90K 4RK25GN-CW2L2+4GN3.6KF
SMK550A-GNB+5GN9K 4RK25GN-CW2L2+4GN30KF
SMK550C-GN 4RK25GN-CW2L2+4GN36KF
SMK550C-GN+5GN100K 4RK25GN-CW2L2+4GN3KF
SMK550C-GN+5GN12.5K 4RK25GN-CW2L2+4GN50KF
SMK550C-GN+5GN120K 4RK25GN-CW2L2+4GN5KF
SMK550C-GN+5GN150K 4RK25GN-CW2L2+4GN60KF
SMK550C-GN+5GN15K 4RK25GN-CW2L2+4GN6KF
SMK550C-GN+5GN180K 4RK25GN-CW2L2+4GN7.5KF
SMK550C-GN+5GN18K 4RK25GN-CW2L2+4GN75KF
SMK550C-GN+5GN25K 4RK25GN-CW2L2+4GN90KF
SMK550C-GN+5GN3.6K 4RK25GN-CW2L2+4GN9KF
SMK550C-GN+5GN30K 5RK40A-AW2L2
SMK550C-GN+5GN36K 5RK40A-CW2L2
SMK550C-GN+5GN3K 5RK40GN-AW2L2
SMK550C-GN+5GN50K 5RK40GN-AW2L2+5GN100KF
SMK550C-GN+5GN5K 5RK40GN-AW2L2+5GN12.5KF
SMK550C-GN+5GN60K 5RK40GN-AW2L2+5GN120KF
SMK550C-GN+5GN6K 5RK40GN-AW2L2+5GN150KF
SMK550C-GN+5GN7.5K 5RK40GN-AW2L2+5GN15KF
SMK550C-GN+5GN75K 5RK40GN-AW2L2+5GN180KF
SMK550C-GN+5GN90K 5RK40GN-AW2L2+5GN18KF
SMK550C-GN+5GN9K 5RK40GN-AW2L2+5GN25KF
SMK550C-GNB 5RK40GN-AW2L2+5GN3.6KF
SMK550C-GNB+5GN100K 5RK40GN-AW2L2+5GN30KF
SMK550C-GNB+5GN12.5K 5RK40GN-AW2L2+5GN36KF
SMK550C-GNB+5GN120K SMK550C-GNB+5GN3.6K
SMK550C-GNB+5GN150K SMK550C-GNB+5GN30K
SMK550C-GNB+5GN15K SMK550C-GNB+5GN36K
SMK550C-GNB+5GN180K SMK550C-GNB+5GN3K
SMK550C-GNB+5GN18K SMK550C-GNB+5GN50K
SMK550C-GNB+5GN25K SMK550C-GNB+5GN5K
SMK550C-GNB+5GN60K

Bảng giá SMK Series – Oriental Motor Reversible Motors World K Series for Asia – Oriental Motor Vietnam_ANS Vietnam Germany, USA, Asia, Vietnam, Singapore, Japan, Cambodia, Laos, Thailand, Myanmar, Indonesia, Malaysia, Singapore, China, India, Pakistan, Egypt, Iran, Jordan, Saudi Arabia, Sudan, Syria, Iraq

Hãy liên hệ với chúng tôi để có được giá tốt nhất:

Công Ty TNHH TMDV Anh Nghi Sơn

địa chỉ | D3, Đinh Tiên Hoàng, KDC Miếu Nổi, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TPHCM

| mã số thuế | 0310692382

| điện thoại | + 84 . 8 . 3517 0401/02 | fax | +84 . 8 . 3517 0403

email | sales.ans@ansvietnam.com ans.vina@ansvietnam.com

| website | http://www.ansvietnam.com     http://www.anhnghison.com

liên hệ trực tuyến | Skype | Yahoo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: