Bảng giá Parallel Shaft Gearheads GN-KF – Oriental Motor Reversible Motors World K Series – Oriental Motor Part 2 Vietnam_ANS Vietnam


Parallel Shaft Gearheads
GN-KF – Oriental Motor
Reversible Motors World K Series –
Oriental Motor Part 2
2GN100KF 5RK40GN-CW2TE+5GN30K
2GN10XKF 5RK40GN-CW2TE+5GN36K
2GN12.5KF 5RK40GN-CW2TE+5GN3K
2GN120KF 5RK40GN-CW2TE+5GN50K
2GN150KF 5RK40GN-CW2TE+5GN5K
2GN15KF 5RK40GN-CW2TE+5GN60K
2GN180KF 5RK40GN-CW2TE+5GN6K
2GN18KF 5RK40GN-CW2TE+5GN7.5K
2GN25KF 5RK40GN-CW2TE+5GN75K
2GN3.6KF 5RK40GN-CW2TE+5GN90K
2GN30KF 5RK40GN-CW2TE+5GN9K
2GN36KF 5RK60A-AW2TU
2GN3KF 5RK60A-AW2U
2GN50KF 5RK60A-CW2E
2GN5KF 5RK60A-CW2TE
2GN60KF 5RK60GE-AW2TU
2GN6KF 5RK60GE-AW2TU+5GE100KB
2GN7.5KF 5RK60GE-AW2TU+5GE12.5KB
2GN75KF 5RK60GE-AW2TU+5GE120KB
2GN90KF 5RK60GE-AW2TU+5GE150KB
2GN9KF 5RK60GE-AW2TU+5GE15KB
3GN100KF 5RK60GE-AW2TU+5GE180KB
3GN10XKF 5RK60GE-AW2TU+5GE18KB
3GN12.5KF 5RK60GE-AW2TU+5GE25KB
3GN120KF 5RK60GE-AW2TU+5GE3.6KB
3GN150KF 5RK60GE-AW2TU+5GE30KB
3GN15KF 5RK60GE-AW2TU+5GE36KB
3GN180KF 5RK60GE-AW2TU+5GE3KB
3GN18KF 5RK60GE-AW2TU+5GE50KB
3GN25KF 5RK60GE-AW2TU+5GE5KB
3GN3.6KF 5RK60GE-AW2TU+5GE60KB
3GN30KF 5RK60GE-AW2TU+5GE6KB
3GN36KF 5RK60GE-AW2TU+5GE7.5KB
3GN3KF 5RK60GE-AW2TU+5GE75KB
3GN50KF 5RK60GE-AW2TU+5GE90KB
3GN5KF 5RK60GE-AW2TU+5GE9KB
3GN60KF 5RK60GE-AW2U
3GN6KF 5RK60GE-AW2U+5GE100KB
3GN7.5KF 5RK60GE-AW2U+5GE12.5KB
3GN75KF 5RK60GE-AW2U+5GE120KB
3GN90KF 5RK60GE-AW2U+5GE150KB
3GN9KF 5RK60GE-AW2U+5GE15KB
4GN100KF 5RK60GE-AW2U+5GE180KB
4GN10XKF 5RK60GE-AW2U+5GE18KB
4GN12.5KF 5RK60GE-AW2U+5GE25KB
4GN120KF 5RK60GE-AW2U+5GE3.6KB
4GN150KF 5RK60GE-AW2U+5GE30KB
4GN15KF 5RK60GE-AW2U+5GE36KB
4GN180KF 5RK60GE-AW2U+5GE3KB
4GN18KF 5RK60GE-AW2U+5GE50KB
4GN25KF 5RK60GE-AW2U+5GE5KB
4GN3.6KF 5RK60GE-AW2U+5GE60KB
4GN30KF 5RK60GE-AW2U+5GE6KB
4GN36KF 5RK60GE-AW2U+5GE7.5KB
4GN3KF 5RK60GE-AW2U+5GE75KB
4GN50KF 5RK60GE-AW2U+5GE90KB
4GN5KF 5RK60GE-AW2U+5GE9KB
4GN60KF 5RK60GE-CW2E
4GN6KF 5RK60GE-CW2E+5GE100KB
4GN7.5KF 5RK60GE-CW2E+5GE12.5KB
4GN75KF 5RK60GE-CW2E+5GE120KB
4GN90KF 5RK60GE-CW2E+5GE150KB
4GN9KF 5RK60GE-CW2E+5GE15KB
5GE100KBF 5RK60GE-CW2E+5GE180KB
5GE10XKBF 5RK60GE-CW2E+5GE18KB
5GE12.5KBF 5RK60GE-CW2E+5GE25KB
5GE120KBF 5RK60GE-CW2E+5GE3.6KB
5GE150KBF 5RK60GE-CW2E+5GE30KB
5GE15KBF 5RK60GE-CW2E+5GE36KB
5GE180KBF 5RK60GE-CW2E+5GE3KB
5GE18KBF 5RK60GE-CW2E+5GE50KB
5GE25KBF 5RK60GE-CW2E+5GE5KB
5GE3.6KBF 5RK60GE-CW2E+5GE60KB
5GE30KBF 5RK60GE-CW2E+5GE6KB
5GE36KBF 5RK60GE-CW2E+5GE7.5KB
5GE3KBF 5RK60GE-CW2E+5GE75KB
5GE50KBF 5RK60GE-CW2E+5GE90KB
5GE5KBF 5RK60GE-CW2E+5GE9KB
5GE60KBF 5RK60GE-CW2TE
5GE6KBF 5RK60GE-CW2TE+5GE100KB
5GE7.5KBF 5RK60GE-CW2TE+5GE12.5KB
5GE75KBF 5RK60GE-CW2TE+5GE120KB
5GE90KBF 5RK60GE-CW2TE+5GE150KB
5GE9KBF 5RK60GE-CW2TE+5GE15KB
5GN100KF 5RK60GE-CW2TE+5GE180KB
5GN10XKF 5RK60GE-CW2TE+5GE18KB
5GN12.5KF 5RK60GE-CW2TE+5GE25KB
5GN120KF 5RK60GE-CW2TE+5GE3.6KB
5GN150KF 5RK60GE-CW2TE+5GE30KB
5GN15KF 5RK60GE-CW2TE+5GE36KB
5GN180KF 5RK60GE-CW2TE+5GE3KB
5GN18KF 5RK60GE-CW2TE+5GE50KB
5GN25KF 5RK60GE-CW2TE+5GE5KB
5GN3.6KF 5RK60GE-CW2TE+5GE60KB
5GN30KF 5RK60GE-CW2TE+5GE6KB
5GN36KF 5RK60GE-CW2TE+5GE7.5KB
5GN3KF 5RK60GE-CW2TE+5GE75KB
5GN50KF 5RK60GE-CW2TE+5GE90KB
5GN5KF 5RK60GE-CW2TE+5GE9KB
5GN60KF 5RK90A-AW2TU
5GN6KF 5RK90A-AW2U
5GN7.5KF 5RK90A-CW3E
5GN75KF 5RK90A-CW3TE
5GN90KF 5RK90GE-AW2TU
5GN9KF 5RK90GE-AW2TU+5GE100KB
5RK90GE-AW2U 5RK90GE-AW2TU+5GE12.5KB
5RK90GE-AW2U+5GE100KB 5RK90GE-AW2TU+5GE120KB
5RK90GE-AW2U+5GE12.5KB 5RK90GE-AW2TU+5GE150KB
5RK90GE-AW2U+5GE120KB 5RK90GE-AW2TU+5GE15KB
5RK90GE-AW2U+5GE150KB 5RK90GE-AW2TU+5GE180KB
5RK90GE-AW2U+5GE15KB 5RK90GE-AW2TU+5GE18KB
5RK90GE-AW2U+5GE180KB 5RK90GE-AW2TU+5GE25KB
5RK90GE-AW2U+5GE18KB 5RK90GE-AW2TU+5GE3.6KB
5RK90GE-AW2U+5GE25KB 5RK90GE-AW2TU+5GE30KB
5RK90GE-AW2U+5GE3.6KB 5RK90GE-AW2TU+5GE36KB
5RK90GE-AW2U+5GE30KB 5RK90GE-AW2TU+5GE3KB
5RK90GE-AW2U+5GE36KB 5RK90GE-AW2TU+5GE50KB
5RK90GE-AW2U+5GE3KB 5RK90GE-AW2TU+5GE5KB
5RK90GE-AW2U+5GE50KB 5RK90GE-AW2TU+5GE60KB
5RK90GE-AW2U+5GE5KB 5RK90GE-AW2TU+5GE6KB
5RK90GE-AW2U+5GE60KB 5RK90GE-AW2TU+5GE7.5KB
5RK90GE-AW2U+5GE6KB 5RK90GE-AW2TU+5GE75KB
5RK90GE-AW2U+5GE7.5KB 5RK90GE-AW2TU+5GE90KB
5RK90GE-AW2U+5GE75KB 5RK90GE-AW2TU+5GE9KB
5RK90GE-AW2U+5GE90KB 5RK90GE-CW3E
5RK90GE-AW2U+5GE9KB

Bảng giá Parallel Shaft Gearheads GN-KF – Oriental Motor Reversible Motors World K Series – Oriental Motor Part 2 Vietnam_ANS Vietnam Germany, USA, Asia, Vietnam, Singapore, Japan, Cambodia, Laos, Thailand, Myanmar, Indonesia, Malaysia, Singapore, China, India, Pakistan, Egypt, Iran, Jordan, Saudi Arabia, Sudan, Syria, Iraq

Hãy liên hệ với chúng tôi để có được giá tốt nhất:

Công Ty TNHH TMDV Anh Nghi Sơn

địa chỉ | D3, Đinh Tiên Hoàng, KDC Miếu Nổi, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TPHCM

| mã số thuế | 0310692382

| điện thoại | + 84 . 8 . 3517 0401/02 | fax | +84 . 8 . 3517 0403

email | sales.ans@ansvietnam.com ans.vina@ansvietnam.com

| website | http://www.ansvietnam.com     http://www.anhnghison.com

liên hệ trực tuyến | Skype | Yahoo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: