Bảng giá Oriental Motor Torque Motors World K Series – Oriental Motor Vietnam_ANS Vietnam


Oriental Motor Torque Motors World K Series – Oriental Motor
US206-001U2 2TK3A-AW2U
US206-002E2 2TK3A-CW2E
US206-401U2 2TK3GN-AW2U
US206-401U2+2GN100K 2TK3GN-AW2U+2GN100K
US206-401U2+2GN12.5K 2TK3GN-AW2U+2GN12.5K
US206-401U2+2GN120K 2TK3GN-AW2U+2GN120K
US206-401U2+2GN150K 2TK3GN-AW2U+2GN150K
US206-401U2+2GN15K 2TK3GN-AW2U+2GN15K
US206-401U2+2GN180K 2TK3GN-AW2U+2GN180K
US206-401U2+2GN18K 2TK3GN-AW2U+2GN18K
US206-401U2+2GN25K 2TK3GN-AW2U+2GN25K
US206-401U2+2GN3.6K 2TK3GN-AW2U+2GN3.6K
US206-401U2+2GN30K 2TK3GN-AW2U+2GN30K
US206-401U2+2GN36K 2TK3GN-AW2U+2GN36K
US206-401U2+2GN3K 2TK3GN-AW2U+2GN3K
US206-401U2+2GN50K 2TK3GN-AW2U+2GN50K
US206-401U2+2GN5K 2TK3GN-AW2U+2GN5K
US206-401U2+2GN60K 2TK3GN-AW2U+2GN60K
US206-401U2+2GN6K 2TK3GN-AW2U+2GN6K
US206-401U2+2GN7.5K 2TK3GN-AW2U+2GN7.5K
US206-401U2+2GN75K 2TK3GN-AW2U+2GN75K
US206-401U2+2GN90K 2TK3GN-AW2U+2GN90K
US206-401U2+2GN9K 2TK3GN-AW2U+2GN9K
US206-402E2 2TK3GN-CW2E
US206-402E2+2GN100K 2TK3GN-CW2E+2GN100K
US206-402E2+2GN12.5K 2TK3GN-CW2E+2GN12.5K
US206-402E2+2GN120K 2TK3GN-CW2E+2GN120K
US206-402E2+2GN150K 2TK3GN-CW2E+2GN150K
US206-402E2+2GN15K 2TK3GN-CW2E+2GN15K
US206-402E2+2GN180K 2TK3GN-CW2E+2GN180K
US206-402E2+2GN18K 2TK3GN-CW2E+2GN18K
US206-402E2+2GN25K 2TK3GN-CW2E+2GN25K
US206-402E2+2GN3.6K 2TK3GN-CW2E+2GN3.6K
US206-402E2+2GN30K 2TK3GN-CW2E+2GN30K
US206-402E2+2GN36K 2TK3GN-CW2E+2GN36K
US206-402E2+2GN3K 2TK3GN-CW2E+2GN3K
US206-402E2+2GN50K 2TK3GN-CW2E+2GN50K
US206-402E2+2GN5K 2TK3GN-CW2E+2GN5K
US206-402E2+2GN60K 2TK3GN-CW2E+2GN60K
US206-402E2+2GN6K 2TK3GN-CW2E+2GN6K
US206-402E2+2GN7.5K 2TK3GN-CW2E+2GN7.5K
US206-402E2+2GN75K 2TK3GN-CW2E+2GN75K
US206-402E2+2GN90K 2TK3GN-CW2E+2GN90K
US206-402E2+2GN9K 2TK3GN-CW2E+2GN9K
US315-001U2 3TK6A-AW2U
US315-002E2 3TK6A-CW2E
US315-401U2 3TK6GN-AW2U
US315-401U2+3GN100K 3TK6GN-AW2U+3GN100K
US315-401U2+3GN12.5K 3TK6GN-AW2U+3GN12.5K
US315-401U2+3GN120K 3TK6GN-AW2U+3GN120K
US315-401U2+3GN150K 3TK6GN-AW2U+3GN150K
US315-401U2+3GN15K 3TK6GN-AW2U+3GN15K
US315-401U2+3GN180K 3TK6GN-AW2U+3GN180K
US315-401U2+3GN18K 3TK6GN-AW2U+3GN18K
US315-401U2+3GN25K 3TK6GN-AW2U+3GN25K
US315-401U2+3GN3.6K 3TK6GN-AW2U+3GN3.6K
US315-401U2+3GN30K 3TK6GN-AW2U+3GN30K
US315-401U2+3GN36K 3TK6GN-AW2U+3GN36K
US315-401U2+3GN3K 3TK6GN-AW2U+3GN3K
US315-401U2+3GN50K 3TK6GN-AW2U+3GN50K
US315-401U2+3GN5K 3TK6GN-AW2U+3GN5K
US315-401U2+3GN60K 3TK6GN-AW2U+3GN60K
US315-401U2+3GN6K 3TK6GN-AW2U+3GN6K
US315-401U2+3GN7.5K 3TK6GN-AW2U+3GN7.5K
US315-401U2+3GN75K 3TK6GN-AW2U+3GN75K
US315-401U2+3GN90K 3TK6GN-AW2U+3GN90K
US315-401U2+3GN9K 3TK6GN-AW2U+3GN9K
US315-402E2 3TK6GN-CW2E
US315-402E2+3GN100K 3TK6GN-CW2E+3GN100K
US315-402E2+3GN12.5K 3TK6GN-CW2E+3GN12.5K
US315-402E2+3GN120K 3TK6GN-CW2E+3GN120K
US315-402E2+3GN150K 3TK6GN-CW2E+3GN150K
US315-402E2+3GN15K 3TK6GN-CW2E+3GN15K
US315-402E2+3GN180K 3TK6GN-CW2E+3GN180K
US315-402E2+3GN18K 3TK6GN-CW2E+3GN18K
US315-402E2+3GN25K 3TK6GN-CW2E+3GN25K
US315-402E2+3GN3.6K 3TK6GN-CW2E+3GN3.6K
US315-402E2+3GN30K 3TK6GN-CW2E+3GN30K
US315-402E2+3GN36K 3TK6GN-CW2E+3GN36K
US315-402E2+3GN3K 3TK6GN-CW2E+3GN3K
US315-402E2+3GN50K 3TK6GN-CW2E+3GN50K
US315-402E2+3GN5K 3TK6GN-CW2E+3GN5K
US315-402E2+3GN60K 3TK6GN-CW2E+3GN60K
US315-402E2+3GN6K 3TK6GN-CW2E+3GN6K
US315-402E2+3GN7.5K 3TK6GN-CW2E+3GN7.5K
US315-402E2+3GN75K 3TK6GN-CW2E+3GN75K
US315-402E2+3GN90K 3TK6GN-CW2E+3GN90K
US315-402E2+3GN9K 3TK6GN-CW2E+3GN9K
US425-001U2 4TK10A-AW2U
US425-002E2 4TK10A-CW2E
US425-401U2 4TK10GN-AW2U
US425-401U2+4GN100K 4TK10GN-AW2U+4GN100K
US425-401U2+4GN12.5K 4TK10GN-AW2U+4GN12.5K
US425-401U2+4GN120K 4TK10GN-AW2U+4GN120K
US425-401U2+4GN150K 4TK10GN-AW2U+4GN150K
US425-401U2+4GN15K 4TK10GN-AW2U+4GN15K
US425-401U2+4GN180K 4TK10GN-AW2U+4GN180K
US425-401U2+4GN18K 4TK10GN-AW2U+4GN18K
US425-401U2+4GN25K 4TK10GN-AW2U+4GN25K
US425-401U2+4GN3.6K 4TK10GN-AW2U+4GN3.6K
US425-401U2+4GN30K 4TK10GN-AW2U+4GN30K
US425-401U2+4GN36K 4TK10GN-AW2U+4GN36K
US425-401U2+4GN3K 4TK10GN-AW2U+4GN3K
US425-401U2+4GN50K 4TK10GN-AW2U+4GN50K
US425-401U2+4GN5K 4TK10GN-AW2U+4GN5K
US425-401U2+4GN60K 4TK10GN-AW2U+4GN60K
US425-401U2+4GN6K 4TK10GN-AW2U+4GN6K
US425-401U2+4GN7.5K 4TK10GN-AW2U+4GN7.5K
US425-401U2+4GN75K 4TK10GN-AW2U+4GN75K
US425-401U2+4GN90K 4TK10GN-AW2U+4GN90K
US425-401U2+4GN9K 4TK10GN-AW2U+4GN9K
US425-402E2 4TK10GN-CW2E
US425-402E2+4GN100K 4TK10GN-CW2E+4GN100K
US425-402E2+4GN12.5K 4TK10GN-CW2E+4GN12.5K
US425-402E2+4GN120K 4TK10GN-CW2E+4GN120K
US425-402E2+4GN150K 4TK10GN-CW2E+4GN150K
US425-402E2+4GN15K 4TK10GN-CW2E+4GN15K
US425-402E2+4GN180K 4TK10GN-CW2E+4GN180K
US425-402E2+4GN18K 4TK10GN-CW2E+4GN18K
US425-402E2+4GN25K 4TK10GN-CW2E+4GN25K
US425-402E2+4GN3.6K 4TK10GN-CW2E+4GN3.6K
US425-402E2+4GN30K 4TK10GN-CW2E+4GN30K
US425-402E2+4GN36K 4TK10GN-CW2E+4GN36K
US425-402E2+4GN3K 4TK10GN-CW2E+4GN3K
US425-402E2+4GN50K 4TK10GN-CW2E+4GN50K
US425-402E2+4GN5K 4TK10GN-CW2E+4GN5K
US425-402E2+4GN60K 4TK10GN-CW2E+4GN60K
US425-402E2+4GN6K 4TK10GN-CW2E+4GN6K
US425-402E2+4GN7.5K 4TK10GN-CW2E+4GN7.5K
US425-402E2+4GN75K 4TK10GN-CW2E+4GN75K
US425-402E2+4GN90K 4TK10GN-CW2E+4GN90K
US425-402E2+4GN9K 4TK10GN-CW2E+4GN9K
US540-001U2 5TK20A-AW2U
US540-002E2 5TK20A-CW2E
US540-401U2 5TK20GN-AW2U
US540-401U2+5GN100K 5TK20GN-AW2U+5GN100K
US540-401U2+5GN12.5K 5TK20GN-AW2U+5GN12.5K
US540-401U2+5GN120K 5TK20GN-AW2U+5GN120K
US540-401U2+5GN150K 5TK20GN-AW2U+5GN150K
US540-401U2+5GN15K 5TK20GN-AW2U+5GN15K
US540-401U2+5GN180K 5TK20GN-AW2U+5GN180K
US540-401U2+5GN18K 5TK20GN-AW2U+5GN18K
US540-401U2+5GN25K 5TK20GN-AW2U+5GN25K
US540-401U2+5GN3.6K 5TK20GN-AW2U+5GN3.6K
US540-401U2+5GN30K 5TK20GN-AW2U+5GN30K
US540-401U2+5GN36K 5TK20GN-AW2U+5GN36K
US540-401U2+5GN3K 5TK20GN-AW2U+5GN3K
US540-401U2+5GN50K 5TK20GN-AW2U+5GN50K
US540-401U2+5GN5K 5TK20GN-AW2U+5GN5K
US540-401U2+5GN60K 5TK20GN-AW2U+5GN60K
US540-401U2+5GN6K 5TK20GN-AW2U+5GN6K
US540-401U2+5GN7.5K 5TK20GN-AW2U+5GN7.5K
US540-401U2+5GN75K 5TK20GN-AW2U+5GN75K
US540-401U2+5GN90K 5TK20GN-AW2U+5GN90K
US540-401U2+5GN9K 5TK20GN-AW2U+5GN9K
US540-402E2 5TK20GN-CW2E
US540-402E2+5GN100K 5TK20GN-CW2E+5GN100K
5TK20GN-CW2E+5GN15K 5TK20GN-CW2E+5GN12.5K
5TK20GN-CW2E+5GN180K 5TK20GN-CW2E+5GN120K
5TK20GN-CW2E+5GN150K

Bảng giá Oriental Motor Torque Motors World K Series – Oriental Motor Vietnam_ANS Vietnam Germany, USA, Asia, Vietnam, Singapore, Japan, Cambodia, Laos, Thailand, Myanmar, Indonesia, Malaysia, Singapore, China, India, Pakistan, Egypt, Iran, Jordan, Saudi Arabia, Sudan, Syria, Iraq
Hãy liên hệ với chúng tôi để có được giá tốt nhất:

Công Ty TNHH TMDV Anh Nghi Sơn

địa chỉ | D3, Đinh Tiên Hoàng, KDC Miếu Nổi, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TPHCM

| mã số thuế | 0310692382

| điện thoại | + 84 . 8 . 3517 0401/02 | fax | +84 . 8 . 3517 0403

email | sales.ans@ansvietnam.com ans.vina@ansvietnam.com

| website | http://www.ansvietnam.com     http://www.anhnghison.com

liên hệ trực tuyến | Skype | Yahoo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: