Bảng giá LH Linear Heads – Oriental Motor Motors World K Series for Asia Vietnam_ANS Vietnam


LH Linear Heads – Oriental Motor Motors World K Series for Asia Part 1
0LB10N-1 2IK6A-AW2L2
0LB10N-2 2IK6A-CW2L2
0LB20N-1 2IK6A-SW2L
0LB20N-2 2IK6GN-AW2L2
0LB5N-1 2IK6GN-AW2L2+2GN100KF
0LB5N-2 2IK6GN-AW2L2+2GN12.5KF
0LF10N-1 2IK6GN-AW2L2+2GN120KF
0LF10N-2 2IK6GN-AW2L2+2GN150KF
0LF20N-1 2IK6GN-AW2L2+2GN15KF
0LF20N-2 2IK6GN-AW2L2+2GN180KF
0LF5N-1 2IK6GN-AW2L2+2GN18KF
0LF5N-2 2IK6GN-AW2L2+2GN25KF
2LB10N-1 2IK6GN-AW2L2+2GN3.6KF
2LB10N-2 2IK6GN-AW2L2+2GN30KF
2LB10N-3 2IK6GN-AW2L2+2GN36KF
2LB10N-4 2IK6GN-AW2L2+2GN3KF
2LB10N-5 2IK6GN-AW2L2+2GN50KF
2LB25N-1 2IK6GN-AW2L2+2GN5KF
2LB25N-2 2IK6GN-AW2L2+2GN60KF
2LB25N-3 2IK6GN-AW2L2+2GN6KF
2LB25N-4 2IK6GN-AW2L2+2GN7.5KF
2LB25N-5 2IK6GN-AW2L2+2GN75KF
2LB50N-1 2IK6GN-AW2L2+2GN90KF
2LB50N-2 2IK6GN-AW2L2+2GN9KF
2LB50N-3 2IK6GN-CW2L2
2LB50N-4 2IK6GN-CW2L2+2GN100KF
2LB50N-5 2IK6GN-CW2L2+2GN12.5KF
2LF10N-1 2IK6GN-CW2L2+2GN120KF
2LF10N-2 2IK6GN-CW2L2+2GN150KF
2LF10N-3 2IK6GN-CW2L2+2GN15KF
2LF10N-4 2IK6GN-CW2L2+2GN180KF
2LF10N-5 2IK6GN-CW2L2+2GN18KF
2LF25N-1 2IK6GN-CW2L2+2GN25KF
2LF25N-2 2IK6GN-CW2L2+2GN3.6KF
2LF25N-3 2IK6GN-CW2L2+2GN30KF
2LF25N-4 2IK6GN-CW2L2+2GN36KF
2LF25N-5 2IK6GN-CW2L2+2GN3KF
2LF50N-1 2IK6GN-CW2L2+2GN50KF
2LF50N-2 2IK6GN-CW2L2+2GN5KF
2LF50N-3 2IK6GN-CW2L2+2GN60KF
2LF50N-4 2IK6GN-CW2L2+2GN6KF
2LF50N-5 2IK6GN-CW2L2+2GN7.5KF
4LB10N-1 2IK6GN-CW2L2+2GN75KF
4LB10N-2 2IK6GN-CW2L2+2GN90KF
4LB10N-3 2IK6GN-CW2L2+2GN9KF
4LB10N-4 2IK6GN-SW2L
4LB10N-5 2IK6GN-SW2L+2GN100KF
4LB10N-6 2IK6GN-SW2L+2GN12.5KF
4LB10N-7 2IK6GN-SW2L+2GN120KF
4LB20N-1 2IK6GN-SW2L+2GN150KF
4LB20N-2 2IK6GN-SW2L+2GN15KF
4LB20N-3 2IK6GN-SW2L+2GN180KF
4LB20N-4 2IK6GN-SW2L+2GN18KF
4LB20N-5 2IK6GN-SW2L+2GN25KF
4LB20N-6 2IK6GN-SW2L+2GN3.6KF
4LB20N-7 2IK6GN-SW2L+2GN30KF
4LB45N-1 2IK6GN-SW2L+2GN36KF
4LB45N-2 2IK6GN-SW2L+2GN3KF
4LB45N-3 2IK6GN-SW2L+2GN50KF
4LB45N-4 2IK6GN-SW2L+2GN5KF
4LB45N-5 2IK6GN-SW2L+2GN60KF
4LB45N-6 2IK6GN-SW2L+2GN6KF
4LB45N-7 2IK6GN-SW2L+2GN7.5KF
4LF10N-1 2IK6GN-SW2L+2GN75KF
4LF10N-2 2IK6GN-SW2L+2GN90KF
4LF10N-3 2IK6GN-SW2L+2GN9KF
4LF10N-4 3IK15A-AW2L2
4LF10N-5 3IK15A-CW2L2
4LF10N-6 3IK15A-SW2L
4LF10N-7 3IK15GN-AW2L2
4LF20N-1 3IK15GN-AW2L2+3GN100KF
4LF20N-2 3IK15GN-AW2L2+3GN12.5KF
4LF20N-3 3IK15GN-AW2L2+3GN120KF
4LF20N-4 3IK15GN-AW2L2+3GN150KF
4LF20N-5 3IK15GN-AW2L2+3GN15KF
4LF20N-6 3IK15GN-AW2L2+3GN180KF
4LF20N-7 3IK15GN-AW2L2+3GN18KF
4LF45N-1 3IK15GN-AW2L2+3GN25KF
4LF45N-2 3IK15GN-AW2L2+3GN3.6KF
4LF45N-3 3IK15GN-AW2L2+3GN30KF
4LF45N-4 3IK15GN-AW2L2+3GN36KF
4LF45N-5 3IK15GN-AW2L2+3GN3KF
4LF45N-6 3IK15GN-AW2L2+3GN50KF
4LF45N-7 3IK15GN-AW2L2+3GN5KF
3IK15GN-CW2L2+3GN9KF 3IK15GN-AW2L2+3GN60KF
3IK15GN-SW2L 3IK15GN-AW2L2+3GN6KF
3IK15GN-SW2L+3GN100KF 3IK15GN-AW2L2+3GN7.5KF
3IK15GN-SW2L+3GN12.5KF 3IK15GN-AW2L2+3GN75KF
3IK15GN-SW2L+3GN120KF 3IK15GN-AW2L2+3GN90KF
3IK15GN-SW2L+3GN150KF 3IK15GN-AW2L2+3GN9KF
3IK15GN-SW2L+3GN15KF 3IK15GN-CW2L2
3IK15GN-SW2L+3GN180KF 3IK15GN-CW2L2+3GN100KF
3IK15GN-SW2L+3GN18KF 3IK15GN-CW2L2+3GN12.5KF
3IK15GN-SW2L+3GN25KF 3IK15GN-CW2L2+3GN120KF
3IK15GN-SW2L+3GN3.6KF 3IK15GN-CW2L2+3GN150KF
3IK15GN-SW2L+3GN30KF 3IK15GN-CW2L2+3GN15KF
3IK15GN-SW2L+3GN36KF 3IK15GN-CW2L2+3GN180KF
3IK15GN-SW2L+3GN3KF 3IK15GN-CW2L2+3GN18KF
3IK15GN-SW2L+3GN50KF 3IK15GN-CW2L2+3GN25KF
3IK15GN-SW2L+3GN5KF 3IK15GN-CW2L2+3GN3.6KF
3IK15GN-SW2L+3GN60KF 3IK15GN-CW2L2+3GN30KF
3IK15GN-SW2L+3GN6KF 3IK15GN-CW2L2+3GN36KF
3IK15GN-SW2L+3GN7.5KF 3IK15GN-CW2L2+3GN3KF
3IK15GN-SW2L+3GN75KF 3IK15GN-CW2L2+3GN50KF
3IK15GN-SW2L+3GN90KF 3IK15GN-CW2L2+3GN5KF
3IK15GN-SW2L+3GN9KF 3IK15GN-CW2L2+3GN60KF
4IK25A-AW2L2 3IK15GN-CW2L2+3GN6KF
4IK25A-CW2L2 3IK15GN-CW2L2+3GN7.5KF
4IK25A-SW2L 3IK15GN-CW2L2+3GN75KF
4IK25GN-AW2L2 3IK15GN-CW2L2+3GN90KF
4IK25GN-AW2L2+4GN100KF 4IK25GN-AW2L2+4GN18KF
4IK25GN-AW2L2+4GN12.5KF 4IK25GN-AW2L2+4GN25KF
4IK25GN-AW2L2+4GN120KF 4IK25GN-AW2L2+4GN3.6KF
4IK25GN-AW2L2+4GN150KF 4IK25GN-AW2L2+4GN30KF
4IK25GN-AW2L2+4GN15KF 4IK25GN-AW2L2+4GN180KF

Bảng giá LH Linear Heads – Oriental Motor Motors World K Series for Asia Vietnam_ANS Vietnam Germany, USA, Asia, Vietnam, Singapore, Japan, Cambodia, Laos, Thailand, Myanmar, Indonesia, Malaysia, Singapore, China, India, Pakistan, Egypt, Iran, Jordan, Saudi Arabia, Sudan, Syria, Iraq

Hãy liên hệ với chúng tôi để có được giá tốt nhất:

Công Ty TNHH TMDV Anh Nghi Sơn

địa chỉ | D3, Đinh Tiên Hoàng, KDC Miếu Nổi, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TPHCM

| mã số thuế | 0310692382

| điện thoại | + 84 . 8 . 3517 0401/02 | fax | +84 . 8 . 3517 0403

email | sales.ans@ansvietnam.com ans.vina@ansvietnam.com

| website | http://www.ansvietnam.com     http://www.anhnghison.com

liên hệ trực tuyến | Skype | Yahoo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: