Bảng giá Induction Motors World K Series – Oriental Motor Part 2 Induction Motors World K Series – Oriental Motor Part 3 Vietnam_ANS Vietnam


 Induction Motors World K Series –
Oriental Motor Part 2
 Induction Motors World K Series –
Oriental Motor Part 3
4IK25GN-CW2TE+4GN18K 5IK60GE-UW2+5GE180KB
4IK25GN-CW2TE+4GN25K 5IK60GE-UW2+5GE18KB
4IK25GN-CW2TE+4GN3.6K 5IK60GE-UW2+5GE25KB
4IK25GN-CW2TE+4GN30K 5IK60GE-UW2+5GE3.6KB
4IK25GN-CW2TE+4GN36K 5IK60GE-UW2+5GE30KB
4IK25GN-CW2TE+4GN3K 5IK60GE-UW2+5GE36KB
4IK25GN-CW2TE+4GN50K 5IK60GE-UW2+5GE3KB
4IK25GN-CW2TE+4GN5K 5IK60GE-UW2+5GE50KB
4IK25GN-CW2TE+4GN60K 5IK60GE-UW2+5GE5KB
4IK25GN-CW2TE+4GN6K 5IK60GE-UW2+5GE60KB
4IK25GN-CW2TE+4GN7.5K 5IK60GE-UW2+5GE6KB
4IK25GN-CW2TE+4GN75K 5IK60GE-UW2+5GE7.5KB
4IK25GN-CW2TE+4GN90K 5IK60GE-UW2+5GE75KB
4IK25GN-CW2TE+4GN9K 5IK60GE-UW2+5GE90KB
4IK25GN-SW2 5IK60GE-UW2+5GE9KB
4IK25GN-SW2+4GN100K 5IK60GE-UW2T2
4IK25GN-SW2+4GN12.5K 5IK60GE-UW2T2+5GE100KB
4IK25GN-SW2+4GN120K 5IK60GE-UW2T2+5GE12.5KB
4IK25GN-SW2+4GN150K 5IK60GE-UW2T2+5GE120KB
4IK25GN-SW2+4GN15K 5IK60GE-UW2T2+5GE150KB
4IK25GN-SW2+4GN180K 5IK60GE-UW2T2+5GE15KB
4IK25GN-SW2+4GN18K 5IK60GE-UW2T2+5GE180KB
4IK25GN-SW2+4GN25K 5IK60GE-UW2T2+5GE18KB
4IK25GN-SW2+4GN3.6K 5IK60GE-UW2T2+5GE25KB
4IK25GN-SW2+4GN30K 5IK60GE-UW2T2+5GE3.6KB
4IK25GN-SW2+4GN36K 5IK60GE-UW2T2+5GE30KB
4IK25GN-SW2+4GN3K 5IK60GE-UW2T2+5GE36KB
4IK25GN-SW2+4GN50K 5IK60GE-UW2T2+5GE3KB
4IK25GN-SW2+4GN5K 5IK60GE-UW2T2+5GE50KB
4IK25GN-SW2+4GN60K 5IK60GE-UW2T2+5GE5KB
4IK25GN-SW2+4GN6K 5IK60GE-UW2T2+5GE60KB
4IK25GN-SW2+4GN7.5K 5IK60GE-UW2T2+5GE6KB
4IK25GN-SW2+4GN75K 5IK60GE-UW2T2+5GE7.5KB
4IK25GN-SW2+4GN90K 5IK60GE-UW2T2+5GE75KB
4IK25GN-SW2+4GN9K 5IK60GE-UW2T2+5GE90KB
4IK25GN-SW2T 5IK60GE-UW2T2+5GE9KB
4IK25GN-SW2T+4GN100K 5IK90A-AW2TU
4IK25GN-SW2T+4GN12.5K 5IK90A-AW2U
4IK25GN-SW2T+4GN120K 5IK90A-CW2E
4IK25GN-SW2T+4GN150K 5IK90A-CW2TE
4IK25GN-SW2T+4GN15K 5IK90A-SW2
4IK25GN-SW2T+4GN180K 5IK90A-SW2T
4IK25GN-SW2T+4GN18K 5IK90A-UW2
4IK25GN-SW2T+4GN25K 5IK90A-UW2T2
4IK25GN-SW2T+4GN3.6K 5IK90GE-AW2TU
4IK25GN-SW2T+4GN30K 5IK90GE-AW2TU+5GE100KB
4IK25GN-SW2T+4GN36K 5IK90GE-AW2TU+5GE12.5KB
4IK25GN-SW2T+4GN3K 5IK90GE-AW2TU+5GE120KB
4IK25GN-SW2T+4GN50K 5IK90GE-AW2TU+5GE150KB
4IK25GN-SW2T+4GN5K 5IK90GE-AW2TU+5GE15KB
4IK25GN-SW2T+4GN60K 5IK90GE-AW2TU+5GE180KB
4IK25GN-SW2T+4GN6K 5IK90GE-AW2TU+5GE18KB
4IK25GN-SW2T+4GN7.5K 5IK90GE-AW2TU+5GE25KB
4IK25GN-SW2T+4GN75K 5IK90GE-AW2TU+5GE3.6KB
4IK25GN-SW2T+4GN90K 5IK90GE-AW2TU+5GE30KB
4IK25GN-SW2T+4GN9K 5IK90GE-AW2TU+5GE36KB
4IK25GN-UW2 5IK90GE-AW2TU+5GE3KB
4IK25GN-UW2+4GN100K 5IK90GE-AW2TU+5GE50KB
4IK25GN-UW2+4GN12.5K 5IK90GE-AW2TU+5GE5KB
4IK25GN-UW2+4GN120K 5IK90GE-AW2TU+5GE60KB
4IK25GN-UW2+4GN150K 5IK90GE-AW2TU+5GE6KB
4IK25GN-UW2+4GN15K 5IK90GE-AW2TU+5GE7.5KB
4IK25GN-UW2+4GN180K 5IK90GE-AW2TU+5GE75KB
4IK25GN-UW2+4GN18K 5IK90GE-AW2TU+5GE90KB
4IK25GN-UW2+4GN25K 5IK90GE-AW2TU+5GE9KB
4IK25GN-UW2+4GN3.6K 5IK90GE-AW2U
4IK25GN-UW2+4GN30K 5IK90GE-AW2U+5GE100KB
4IK25GN-UW2+4GN36K 5IK90GE-AW2U+5GE12.5KB
4IK25GN-UW2+4GN3K 5IK90GE-AW2U+5GE120KB
4IK25GN-UW2+4GN50K 5IK90GE-AW2U+5GE150KB
4IK25GN-UW2+4GN5K 5IK90GE-AW2U+5GE15KB
4IK25GN-UW2+4GN60K 5IK90GE-AW2U+5GE180KB
4IK25GN-UW2+4GN6K 5IK90GE-AW2U+5GE18KB
4IK25GN-UW2+4GN7.5K 5IK90GE-AW2U+5GE25KB
4IK25GN-UW2+4GN75K 5IK90GE-AW2U+5GE3.6KB
4IK25GN-UW2+4GN90K 5IK90GE-AW2U+5GE30KB
4IK25GN-UW2+4GN9K 5IK90GE-AW2U+5GE36KB
4IK25GN-UW2T2 5IK90GE-AW2U+5GE3KB
4IK25GN-UW2T2+4GN100K 5IK90GE-AW2U+5GE50KB
4IK25GN-UW2T2+4GN12.5K 5IK90GE-AW2U+5GE5KB
4IK25GN-UW2T2+4GN120K 5IK90GE-AW2U+5GE60KB
4IK25GN-UW2T2+4GN150K 5IK90GE-AW2U+5GE6KB
4IK25GN-UW2T2+4GN15K 5IK90GE-AW2U+5GE7.5KB
4IK25GN-UW2T2+4GN180K 5IK90GE-AW2U+5GE75KB
4IK25GN-UW2T2+4GN18K 5IK90GE-AW2U+5GE90KB
4IK25GN-UW2T2+4GN25K 5IK90GE-AW2U+5GE9KB
4IK25GN-UW2T2+4GN3.6K 5IK90GE-CW2E
4IK25GN-UW2T2+4GN30K 5IK90GE-CW2E+5GE100KB
4IK25GN-UW2T2+4GN36K 5IK90GE-CW2E+5GE12.5KB
4IK25GN-UW2T2+4GN3K 5IK90GE-CW2E+5GE120KB
4IK25GN-UW2T2+4GN50K 5IK90GE-CW2E+5GE150KB
4IK25GN-UW2T2+4GN5K 5IK90GE-CW2E+5GE15KB
4IK25GN-UW2T2+4GN60K 5IK90GE-CW2E+5GE180KB
4IK25GN-UW2T2+4GN6K 5IK90GE-CW2E+5GE18KB
4IK25GN-UW2T2+4GN7.5K 5IK90GE-CW2E+5GE25KB
4IK25GN-UW2T2+4GN75K 5IK90GE-CW2E+5GE3.6KB
4IK25GN-UW2T2+4GN90K 5IK90GE-CW2E+5GE30KB
4IK25GN-UW2T2+4GN9K 5IK90GE-CW2E+5GE36KB
5IK40A-AW2TU 5IK90GE-CW2E+5GE3KB
5IK40A-AW2U 5IK90GE-CW2E+5GE50KB
5IK40A-CW2E 5IK90GE-CW2E+5GE5KB
5IK40A-CW2TE 5IK90GE-CW2E+5GE60KB
5IK40A-SW2 5IK90GE-CW2E+5GE6KB
5IK40A-SW2T 5IK90GE-CW2E+5GE7.5KB
5IK40A-UW2 5IK90GE-CW2E+5GE75KB
5IK40A-UW2T2 5IK90GE-CW2E+5GE90KB
5IK40GN-AW2TU 5IK90GE-CW2E+5GE9KB
5IK40GN-AW2TU+5GN100K 5IK90GE-CW2TE
5IK40GN-AW2TU+5GN12.5K 5IK90GE-CW2TE+5GE100KB
5IK40GN-AW2TU+5GN120K 5IK90GE-CW2TE+5GE12.5KB
5IK40GN-AW2TU+5GN150K 5IK90GE-CW2TE+5GE120KB
5IK40GN-AW2TU+5GN15K 5IK90GE-CW2TE+5GE150KB
5IK40GN-AW2TU+5GN180K 5IK90GE-CW2TE+5GE15KB
5IK40GN-AW2TU+5GN18K 5IK90GE-CW2TE+5GE180KB
5IK40GN-AW2TU+5GN25K 5IK90GE-CW2TE+5GE18KB
5IK40GN-AW2TU+5GN3.6K 5IK90GE-CW2TE+5GE25KB
5IK40GN-AW2TU+5GN30K 5IK90GE-CW2TE+5GE3.6KB
5IK40GN-AW2TU+5GN36K 5IK90GE-CW2TE+5GE30KB
5IK40GN-AW2TU+5GN3K 5IK90GE-CW2TE+5GE36KB
5IK40GN-AW2TU+5GN50K 5IK90GE-CW2TE+5GE3KB
5IK40GN-AW2TU+5GN5K 5IK90GE-CW2TE+5GE50KB
5IK40GN-AW2TU+5GN60K 5IK90GE-CW2TE+5GE5KB
5IK40GN-AW2TU+5GN6K 5IK90GE-CW2TE+5GE60KB
5IK40GN-AW2TU+5GN7.5K 5IK90GE-CW2TE+5GE6KB
5IK40GN-AW2TU+5GN75K 5IK90GE-CW2TE+5GE7.5KB
5IK40GN-AW2TU+5GN90K 5IK90GE-CW2TE+5GE75KB
5IK40GN-AW2TU+5GN9K 5IK90GE-CW2TE+5GE90KB
5IK40GN-AW2U 5IK90GE-CW2TE+5GE9KB
5IK40GN-AW2U+5GN100K 5IK90GE-SW2
5IK40GN-AW2U+5GN12.5K 5IK90GE-SW2+5GE100KB
5IK40GN-AW2U+5GN120K 5IK90GE-SW2+5GE12.5KB
5IK40GN-AW2U+5GN150K 5IK90GE-SW2+5GE120KB
5IK40GN-AW2U+5GN15K 5IK90GE-SW2+5GE150KB
5IK40GN-AW2U+5GN180K 5IK90GE-SW2+5GE15KB
5IK40GN-AW2U+5GN18K 5IK90GE-SW2+5GE180KB
5IK40GN-AW2U+5GN25K 5IK90GE-SW2+5GE18KB
5IK40GN-AW2U+5GN3.6K 5IK90GE-SW2+5GE25KB
5IK40GN-AW2U+5GN30K 5IK90GE-SW2+5GE3.6KB
5IK40GN-AW2U+5GN36K 5IK90GE-SW2+5GE30KB
5IK40GN-AW2U+5GN3K 5IK90GE-SW2+5GE36KB
5IK40GN-AW2U+5GN50K 5IK90GE-SW2+5GE3KB
5IK40GN-AW2U+5GN5K 5IK90GE-SW2+5GE50KB
5IK40GN-AW2U+5GN60K 5IK90GE-SW2+5GE5KB
5IK40GN-AW2U+5GN6K 5IK90GE-SW2+5GE60KB
5IK40GN-AW2U+5GN7.5K 5IK90GE-SW2+5GE6KB
5IK40GN-AW2U+5GN75K 5IK90GE-SW2+5GE7.5KB
5IK40GN-AW2U+5GN90K 5IK90GE-SW2+5GE75KB
5IK40GN-AW2U+5GN9K 5IK90GE-SW2+5GE90KB
5IK40GN-CW2E 5IK90GE-SW2+5GE9KB
5IK40GN-CW2E+5GN100K 5IK90GE-SW2T
5IK40GN-CW2E+5GN12.5K 5IK90GE-SW2T+5GE100KB
5IK40GN-CW2E+5GN120K 5IK90GE-SW2T+5GE12.5KB
5IK40GN-CW2E+5GN150K 5IK90GE-SW2T+5GE120KB
5IK40GN-CW2E+5GN15K 5IK90GE-SW2T+5GE150KB
5IK40GN-CW2E+5GN180K 5IK90GE-SW2T+5GE15KB
5IK40GN-CW2E+5GN18K 5IK90GE-SW2T+5GE180KB
5IK40GN-CW2E+5GN25K 5IK90GE-SW2T+5GE18KB
5IK40GN-CW2E+5GN3.6K 5IK90GE-SW2T+5GE25KB
5IK40GN-CW2E+5GN30K 5IK90GE-SW2T+5GE3.6KB
5IK40GN-CW2E+5GN36K 5IK90GE-SW2T+5GE30KB
5IK40GN-CW2E+5GN3K 5IK90GE-SW2T+5GE36KB
5IK40GN-CW2E+5GN50K 5IK90GE-SW2T+5GE3KB
5IK40GN-CW2E+5GN5K 5IK90GE-SW2T+5GE50KB
5IK40GN-CW2E+5GN60K 5IK90GE-SW2T+5GE5KB
5IK40GN-CW2E+5GN6K 5IK90GE-SW2T+5GE60KB
5IK40GN-CW2E+5GN7.5K 5IK90GE-SW2T+5GE6KB
5IK40GN-CW2E+5GN75K 5IK90GE-SW2T+5GE7.5KB
5IK40GN-CW2E+5GN90K 5IK90GE-SW2T+5GE75KB
5IK40GN-CW2E+5GN9K 5IK90GE-SW2T+5GE90KB
5IK40GN-CW2TE 5IK90GE-SW2T+5GE9KB
5IK40GN-CW2TE+5GN100K 5IK90GE-UW2
5IK40GN-CW2TE+5GN12.5K 5IK90GE-UW2+5GE100KB
5IK40GN-CW2TE+5GN120K 5IK90GE-UW2+5GE12.5KB
5IK40GN-CW2TE+5GN150K 5IK90GE-UW2+5GE120KB
5IK40GN-CW2TE+5GN15K 5IK90GE-UW2+5GE150KB
5IK40GN-CW2TE+5GN180K 5IK90GE-UW2+5GE15KB
5IK40GN-CW2TE+5GN18K 5IK90GE-UW2+5GE180KB
5IK40GN-CW2TE+5GN25K 5IK90GE-UW2+5GE18KB
5IK40GN-CW2TE+5GN3.6K 5IK90GE-UW2+5GE25KB
5IK40GN-CW2TE+5GN30K 5IK90GE-UW2+5GE3.6KB
5IK40GN-CW2TE+5GN36K 5IK90GE-UW2+5GE30KB
5IK40GN-CW2TE+5GN3K 5IK90GE-UW2+5GE36KB
5IK40GN-CW2TE+5GN50K 5IK90GE-UW2+5GE3KB
5IK40GN-CW2TE+5GN5K 5IK90GE-UW2+5GE50KB
5IK40GN-CW2TE+5GN60K 5IK90GE-UW2+5GE5KB
5IK40GN-CW2TE+5GN6K 5IK90GE-UW2+5GE60KB
5IK40GN-CW2TE+5GN7.5K 5IK90GE-UW2+5GE6KB
5IK40GN-CW2TE+5GN75K 5IK90GE-UW2+5GE7.5KB
5IK40GN-CW2TE+5GN90K 5IK90GE-UW2+5GE75KB
5IK40GN-CW2TE+5GN9K 5IK90GE-UW2+5GE90KB
5IK40GN-SW2 5IK90GE-UW2+5GE9KB
5IK40GN-SW2+5GN100K 5IK90GE-UW2T2
5IK40GN-SW2+5GN12.5K 5IK90GE-UW2T2+5GE100KB
5IK40GN-SW2+5GN120K 5IK90GE-UW2T2+5GE12.5KB
5IK40GN-SW2+5GN150K 5IK90GE-UW2T2+5GE120KB
5IK40GN-SW2+5GN15K 5IK90GE-UW2T2+5GE150KB
5IK40GN-SW2+5GN180K 5IK90GE-UW2T2+5GE15KB
5IK40GN-SW2+5GN18K 5IK90GE-UW2T2+5GE180KB
5IK40GN-SW2+5GN25K 5IK90GE-UW2T2+5GE18KB
5IK40GN-SW2+5GN3.6K 5IK90GE-UW2T2+5GE25KB
5IK40GN-SW2+5GN30K
5IK40GN-SW2+5GN36K

Bảng giá Induction Motors World K Series – Oriental Motor Part 2  Induction Motors World K Series – Oriental Motor Part 3 Vietnam_ANS Vietnam Germany, USA, Asia, Vietnam, Singapore, Japan, Cambodia, Laos, Thailand, Myanmar, Indonesia, Malaysia, Singapore, China, India, Pakistan, Egypt, Iran, Jordan, Saudi Arabia, Sudan, Syria, Iraq

Hãy liên hệ với chúng tôi để có được giá tốt nhất:

Công Ty TNHH TMDV Anh Nghi Sơn

địa chỉ | D3, Đinh Tiên Hoàng, KDC Miếu Nổi, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TPHCM

| mã số thuế | 0310692382

| điện thoại | + 84 . 8 . 3517 0401/02 | fax | +84 . 8 . 3517 0403

email | sales.ans@ansvietnam.com ans.vina@ansvietnam.com

| website | http://www.ansvietnam.com     http://www.anhnghison.com

liên hệ trực tuyến | Skype | Yahoo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: