Bảng giá Induction Motors World K Series for Asia Part MSS W Series – Induction Motor – Oriental Motor Vietnam_ANS Vietnam


Induction Motors World K Series for Asia Part MSS・W Series – Induction Motor – Oriental Motor
5IK40GN-CW2L2+5GN15KF MSS206-001W2U
5IK40GN-CW2L2+5GN180KF MSS206-002W2E
5IK40GN-CW2L2+5GN18KF MSS206-401W2U
5IK40GN-CW2L2+5GN25KF MSS206-401W2U+2GN100K
5IK40GN-CW2L2+5GN3.6KF MSS206-401W2U+2GN12.5K
5IK40GN-CW2L2+5GN30KF MSS206-401W2U+2GN120K
5IK40GN-CW2L2+5GN36KF MSS206-401W2U+2GN150K
5IK40GN-CW2L2+5GN3KF MSS206-401W2U+2GN15K
5IK40GN-CW2L2+5GN50KF MSS206-401W2U+2GN180K
5IK40GN-CW2L2+5GN5KF MSS206-401W2U+2GN18K
5IK40GN-CW2L2+5GN60KF MSS206-401W2U+2GN25K
5IK40GN-CW2L2+5GN6KF MSS206-401W2U+2GN3.6K
5IK40GN-CW2L2+5GN7.5KF MSS206-401W2U+2GN30K
5IK40GN-CW2L2+5GN75KF MSS206-401W2U+2GN36K
5IK40GN-CW2L2+5GN90KF MSS206-401W2U+2GN3K
5IK40GN-CW2L2+5GN9KF MSS206-401W2U+2GN50K
5IK40GN-SW2L MSS206-401W2U+2GN5K
5IK40GN-SW2L+5GN100KF MSS206-401W2U+2GN60K
5IK40GN-SW2L+5GN12.5KF MSS206-401W2U+2GN6K
5IK40GN-SW2L+5GN120KF MSS206-401W2U+2GN7.5K
5IK40GN-SW2L+5GN150KF MSS206-401W2U+2GN75K
5IK40GN-SW2L+5GN15KF MSS206-401W2U+2GN90K
5IK40GN-SW2L+5GN180KF MSS206-401W2U+2GN9K
5IK40GN-SW2L+5GN18KF MSS206-402W2E
5IK40GN-SW2L+5GN25KF MSS206-402W2E+2GN100K
5IK40GN-SW2L+5GN3.6KF MSS206-402W2E+2GN12.5K
5IK40GN-SW2L+5GN30KF MSS206-402W2E+2GN120K
5IK40GN-SW2L+5GN36KF MSS206-402W2E+2GN150K
5IK40GN-SW2L+5GN3KF MSS206-402W2E+2GN15K
5IK40GN-SW2L+5GN50KF MSS206-402W2E+2GN180K
5IK40GN-SW2L+5GN5KF MSS206-402W2E+2GN18K
5IK40GN-SW2L+5GN60KF MSS206-402W2E+2GN25K
5IK40GN-SW2L+5GN6KF MSS206-402W2E+2GN3.6K
5IK40GN-SW2L+5GN7.5KF MSS206-402W2E+2GN30K
5IK40GN-SW2L+5GN75KF MSS206-402W2E+2GN36K
5IK40GN-SW2L+5GN90KF MSS206-402W2E+2GN3K
5IK40GN-SW2L+5GN9KF MSS206-402W2E+2GN50K
5IK60A-AW2L2 MSS206-402W2E+2GN5K
5IK60A-CW2L2 MSS206-402W2E+2GN60K
5IK60A-SW2L MSS206-402W2E+2GN6K
5IK60GE-AW2L2 MSS206-402W2E+2GN7.5K
5IK60GE-AW2L2+5GE100KBF MSS206-402W2E+2GN75K
5IK60GE-AW2L2+5GE12.5KBF MSS206-402W2E+2GN90K
5IK60GE-AW2L2+5GE120KBF MSS206-402W2E+2GN9K
5IK60GE-AW2L2+5GE150KBF MSS315-001W2U
5IK60GE-AW2L2+5GE15KBF MSS315-002W2E
5IK60GE-AW2L2+5GE180KBF MSS315-401W2U
5IK60GE-AW2L2+5GE18KBF MSS315-401W2U+3GN100K
5IK60GE-AW2L2+5GE25KBF MSS315-401W2U+3GN12.5K
5IK60GE-AW2L2+5GE3.6KBF MSS315-401W2U+3GN120K
5IK60GE-AW2L2+5GE30KBF MSS315-401W2U+3GN150K
5IK60GE-AW2L2+5GE36KBF MSS315-401W2U+3GN15K
5IK60GE-AW2L2+5GE3KBF MSS315-401W2U+3GN180K
5IK60GE-AW2L2+5GE50KBF MSS315-401W2U+3GN18K
5IK60GE-AW2L2+5GE5KBF MSS315-401W2U+3GN25K
5IK60GE-AW2L2+5GE60KBF MSS315-401W2U+3GN3.6K
5IK60GE-AW2L2+5GE6KBF MSS315-401W2U+3GN30K
5IK60GE-AW2L2+5GE7.5KBF MSS315-401W2U+3GN36K
5IK60GE-AW2L2+5GE75KBF MSS315-401W2U+3GN3K
5IK60GE-AW2L2+5GE90KBF MSS315-401W2U+3GN50K
5IK60GE-AW2L2+5GE9KBF MSS315-401W2U+3GN5K
5IK60GE-CW2L2 MSS315-401W2U+3GN60K
5IK60GE-CW2L2+5GE100KBF MSS315-401W2U+3GN6K
5IK60GE-CW2L2+5GE12.5KBF MSS315-401W2U+3GN7.5K
5IK60GE-CW2L2+5GE120KBF MSS315-401W2U+3GN75K
5IK60GE-CW2L2+5GE150KBF MSS315-401W2U+3GN90K
5IK60GE-CW2L2+5GE15KBF MSS315-401W2U+3GN9K
5IK60GE-CW2L2+5GE180KBF MSS315-402W2E
5IK60GE-CW2L2+5GE18KBF MSS315-402W2E+3GN100K
5IK60GE-CW2L2+5GE25KBF MSS315-402W2E+3GN12.5K
5IK60GE-CW2L2+5GE3.6KBF MSS315-402W2E+3GN120K
5IK60GE-CW2L2+5GE30KBF MSS315-402W2E+3GN150K
5IK60GE-CW2L2+5GE36KBF MSS315-402W2E+3GN15K
5IK60GE-CW2L2+5GE3KBF MSS315-402W2E+3GN180K
5IK60GE-CW2L2+5GE50KBF MSS315-402W2E+3GN18K
5IK60GE-CW2L2+5GE5KBF MSS315-402W2E+3GN25K
5IK60GE-CW2L2+5GE60KBF MSS315-402W2E+3GN3.6K
5IK60GE-CW2L2+5GE6KBF MSS315-402W2E+3GN30K
5IK60GE-CW2L2+5GE7.5KBF MSS315-402W2E+3GN36K
5IK60GE-CW2L2+5GE75KBF MSS315-402W2E+3GN3K
5IK60GE-CW2L2+5GE90KBF MSS315-402W2E+3GN50K
5IK60GE-CW2L2+5GE9KBF MSS315-402W2E+3GN5K
5IK60GE-SW2L MSS315-402W2E+3GN60K
5IK60GE-SW2L+5GE100KBF MSS315-402W2E+3GN6K
5IK60GE-SW2L+5GE12.5KBF MSS315-402W2E+3GN7.5K
5IK60GE-SW2L+5GE120KBF MSS315-402W2E+3GN75K
5IK60GE-SW2L+5GE150KBF MSS315-402W2E+3GN90K
5IK60GE-SW2L+5GE15KBF MSS315-402W2E+3GN9K
5IK60GE-SW2L+5GE180KBF MSS425-001W2U
5IK60GE-SW2L+5GE18KBF MSS425-002W2E
5IK60GE-SW2L+5GE25KBF MSS425-401W2U
5IK60GE-SW2L+5GE3.6KBF MSS425-401W2U+4GN100K
5IK60GE-SW2L+5GE30KBF MSS425-401W2U+4GN12.5K
5IK60GE-SW2L+5GE36KBF MSS425-401W2U+4GN120K
5IK60GE-SW2L+5GE3KBF MSS425-401W2U+4GN150K
5IK60GE-SW2L+5GE50KBF MSS425-401W2U+4GN15K
5IK60GE-SW2L+5GE5KBF MSS425-401W2U+4GN180K
5IK60GE-SW2L+5GE60KBF MSS425-401W2U+4GN18K
5IK60GE-SW2L+5GE6KBF MSS425-401W2U+4GN25K
5IK60GE-SW2L+5GE7.5KBF MSS425-401W2U+4GN3.6K
5IK60GE-SW2L+5GE75KBF MSS425-401W2U+4GN30K
5IK60GE-SW2L+5GE90KBF MSS425-401W2U+4GN36K
5IK60GE-SW2L+5GE9KBF MSS425-401W2U+4GN3K
5IK90A-AW2L2 MSS425-401W2U+4GN50K
5IK90A-CW2L2 MSS425-401W2U+4GN5K
5IK90A-SW2L MSS425-401W2U+4GN60K
5IK90GE-AW2L2 MSS425-401W2U+4GN6K
5IK90GE-AW2L2+5GE100KBF MSS425-401W2U+4GN7.5K
5IK90GE-AW2L2+5GE12.5KBF MSS425-401W2U+4GN75K
5IK90GE-AW2L2+5GE120KBF MSS425-401W2U+4GN90K
5IK90GE-AW2L2+5GE150KBF MSS425-401W2U+4GN9K
5IK90GE-AW2L2+5GE15KBF MSS425-402W2E
5IK90GE-AW2L2+5GE180KBF MSS425-402W2E+4GN100K
5IK90GE-AW2L2+5GE18KBF MSS425-402W2E+4GN12.5K
5IK90GE-AW2L2+5GE25KBF MSS425-402W2E+4GN120K
5IK90GE-AW2L2+5GE3.6KBF MSS425-402W2E+4GN150K
5IK90GE-AW2L2+5GE30KBF MSS425-402W2E+4GN15K
5IK90GE-AW2L2+5GE36KBF MSS425-402W2E+4GN180K
5IK90GE-AW2L2+5GE3KBF MSS425-402W2E+4GN18K
5IK90GE-AW2L2+5GE50KBF MSS425-402W2E+4GN25K
5IK90GE-AW2L2+5GE5KBF MSS425-402W2E+4GN3.6K
5IK90GE-AW2L2+5GE60KBF MSS425-402W2E+4GN30K
5IK90GE-AW2L2+5GE6KBF MSS425-402W2E+4GN36K
5IK90GE-AW2L2+5GE7.5KBF MSS425-402W2E+4GN3K
5IK90GE-AW2L2+5GE75KBF MSS425-402W2E+4GN50K
5IK90GE-AW2L2+5GE90KBF MSS425-402W2E+4GN5K
5IK90GE-AW2L2+5GE9KBF MSS425-402W2E+4GN60K
5IK90GE-CW2L2 MSS425-402W2E+4GN6K
5IK90GE-CW2L2+5GE100KBF MSS425-402W2E+4GN7.5K
5IK90GE-CW2L2+5GE12.5KBF MSS425-402W2E+4GN75K
5IK90GE-CW2L2+5GE120KBF MSS425-402W2E+4GN90K
5IK90GE-CW2L2+5GE150KBF MSS425-402W2E+4GN9K
5IK90GE-CW2L2+5GE15KBF MSS540-001W2U
5IK90GE-CW2L2+5GE180KBF MSS540-002W2E
5IK90GE-CW2L2+5GE18KBF MSS540-401W2U
5IK90GE-CW2L2+5GE25KBF MSS540-401W2U+5GN100K
5IK90GE-CW2L2+5GE3.6KBF MSS540-401W2U+5GN12.5K
5IK90GE-CW2L2+5GE30KBF MSS540-401W2U+5GN120K
5IK90GE-CW2L2+5GE36KBF MSS540-401W2U+5GN150K
5IK90GE-CW2L2+5GE3KBF MSS540-401W2U+5GN15K
5IK90GE-CW2L2+5GE50KBF MSS540-401W2U+5GN180K
5IK90GE-CW2L2+5GE5KBF 5IK90GE-SW2L+5GE15KBF
5IK90GE-CW2L2+5GE60KBF 5IK90GE-SW2L+5GE180KBF
5IK90GE-CW2L2+5GE6KBF 5IK90GE-SW2L+5GE18KBF
5IK90GE-CW2L2+5GE7.5KBF 5IK90GE-SW2L+5GE25KBF
5IK90GE-CW2L2+5GE75KBF 5IK90GE-SW2L+5GE3.6KBF
5IK90GE-CW2L2+5GE90KBF 5IK90GE-SW2L+5GE30KBF
5IK90GE-CW2L2+5GE9KBF 5IK90GE-SW2L+5GE36KBF
5IK90GE-SW2L 5IK90GE-SW2L+5GE3KBF
5IK90GE-SW2L+5GE100KBF 5IK90GE-SW2L+5GE50KBF
5IK90GE-SW2L+5GE12.5KBF 5IK90GE-SW2L+5GE5KBF
5IK90GE-SW2L+5GE120KBF 5IK90GE-SW2L+5GE60KBF
5IK90GE-SW2L+5GE150KBF 5IK90GE-SW2L+5GE6KBF
5IK90GE-SW2L+5GE90KBF 5IK90GE-SW2L+5GE7.5KBF
5IK90GE-SW2L+5GE9KBF 5IK90GE-SW2L+5GE75KBF

Bảng giá Induction Motors World K Series for Asia Part MSS W Series – Induction Motor – Oriental Motor Vietnam_ANS Vietnam Germany, USA, Asia, Vietnam, Singapore, Japan, Cambodia, Laos, Thailand, Myanmar, Indonesia, Malaysia, Singapore, China, India, Pakistan, Egypt, Iran, Jordan, Saudi Arabia, Sudan, Syria, Iraq

Hãy liên hệ với chúng tôi để có được giá tốt nhất:

Công Ty TNHH TMDV Anh Nghi Sơn

địa chỉ | D3, Đinh Tiên Hoàng, KDC Miếu Nổi, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TPHCM

| mã số thuế | 0310692382

| điện thoại | + 84 . 8 . 3517 0401/02 | fax | +84 . 8 . 3517 0403

email | sales.ans@ansvietnam.com ans.vina@ansvietnam.com

| website | http://www.ansvietnam.com     http://www.anhnghison.com

liên hệ trực tuyến | Skype | Yahoo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: